Statut stranke

Na temelju člana 16. Zakona o političkim strankama  ( Narodne novine 76/93. 111/96.  164/98. 36/01. ) Skupština Stranke demokratske akcije Hrvatske, na svom zasjedanju koje je održano 18.11.2012. godine donijela je

 

STATUT

STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE

 

 I. OPĆE ODREDBE

Članak  1.

Ovim Statutom  Stranka demokratske akcije  Hrvatske uređuje i utvrđuje: svoj naziv,znak, sjedište, ciljeve, način informiranja javnosti, načela djelovanja, prava i obveze članova, oblike organiziranja, organe Stranke, načine njihova izbora i opoziva,imenovanja i smjenjivanja, trajanje mandata,sredstva za rad,prestanak rada,te druga pitanja  od interesa za članstvo i rad Stranke.

Članak  2.

Stranka demokratske akcije je politička organizacija koja se zauzima za ostvarenje političkih, socijalnih, gospodarskih, kulturnih i nacionalnih prava bošnjačkog naroda u Hrvatskoj.

Članak  3.

Naziv stranke jest STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE ( u daljem tekstu: Stranka).
Skraćeni naziv jest SDAH
Sjedište Stranke je u Zagrebu, Mandaličina 17.

Članak  4.

Stranka djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak  5.

Stranka ima svojstvo pravne osobe.
Stranka je upisan u registar političkih stranaka koji vodi ministarstvo nadležno za poslove uprave.

Članak  6.

Stranku predstavljaju i zastupaju predsjednik, potpredsjednici i glavni tajnik.
Predsjednik predstavlja i zastupa Stranku neograničeno, a potpredsjednici i glavni tajnik u skladu s  ovlaštenjima predsjednika.

Članak 7.

Stranka ima svoj pečat, znak i zastavu.
Pečat je okruglog oblika promjera 3 cm s tekstom: Stranka demokratske akcije Hrvatske, Zagreb, a u sredini je znak Stranke.
Pečat imaju središnjica,  županijski, gradski i općinski ogranci.
Pečat  županijskog, gradskog i općinskog ogranka osim naziva Stranke sadrži i naziv županije, grada odnosno mjesta ogranka. Pečat je okruglog oblika s tekstom: Stranka demokratske akcije Hrvatske s naznakom ogranka.
Znak Stranke su stilizirana slova SDA ispisana preko obrisa zemljine kugle i  polumjeseca.
Zastava Stranke je zelene i i bijele boje sa zelenim polumjesecom. Odnos širine i dužine zastave je jedan prema dva. Boje zastave su položene vodoravno: zelena, bijela i ponovo zelena, a odnos širina boja je jedan prema tri prema jedan. Polumjesec se nalazi na bijelom polju i njegov gornji krak počinje na trećini dužine zastave polazeći od njezina koplja.
Bliže odredbe o uporabi  pečata, znaka i zastave  donosi Glavni odbor Stranke.

II. CILJEVI I NAČIN NJIHOVA OSTVARIVANJA

Članak 8.

Ciljevi Stranke su:
–  afirmacija ljudskih prava i sloboda,
–  demokracija u društvenom i političkom životu,
–  slobodna  aktivnost vjerskih zajednica zasnovana na njihovoj autonomiji i vjerskim slobodama građana,dosljedno provođenje načela tržišne privrede, ravnopravnost svih oblika vlasništva,
–  privatno poduzetništvo i ukidanje vlasništva bez vlasnika,
–  čuvanje i unapređivanje socijalnih prava,
–  afirmacija  nacionalne samobitnosti Bošnjaka kao i nesputani kulturni i svaki drugi razvoj bošnjačkog  naroda,
–  ravnopravnost naroda i afirmacija legitimnih prava nacionalnih manjina u skladu s međunarodnim konvencijama i međunarodnim obvezama zemlje,
–  suverenost Republike Hrvatske i njezina cjelovitost i nepovredivost međunarodno priznatih granica.

Članak 9.

Stranka se u okviru demokratske utakmice bori za ostvarivanje svog programa i svojih ciljeva pridobivanjem birača, sudjelovanjem na izborima i sudjelovanjem u radu predstavničkih tijela i organa vlasti, razmjerno svom uspjehu na slobodnim izborima.
Stranka će u ostvarivanju zajedničkih ciljeva surađivati sa srodnim organizacijama u zemlji kao i s organizacijama naših građana izvan zemlje u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Odluku o suradnji donosi Glavni odbor Stranke.

Članak 10.

Stranka može biti članom međunarodnih udruženja čije je djelovanje u skladu s njezinim programskim načelima.
Odluku o udruživanju u međunarodna udruženja donosi Glavni odbor na prijedlog Predsjedništva.

Članak 11.

Rad i djelovanje Stranke i njezinih organa je javan.
Javnost rada ostvaruje se javnim djelovanjem i redovnim obavještavanjem članstva i javnosti o svim bitnim pitanjima vezanih za rad Stranke.
Radi informiranja javnosti  Stranka može izdavati svoja glasila i publikacije.
Javno djelovanje osigurava se i sjednicama i sastancima organa Stranke otvorenim za javnost, konferencijama za novinare, izjavama i priopćenjima za javnost.
Organi Stranke mogu raspravljati i odlučivati bez prisustvovanja javnosti o unutarstranačkim pitanjima i u drugim slučajevima kad bi javnost mogla ugroziti ostvarenje njihovih zadataka.

 

III.  ČLANSTVO

Članak 12.

Članom Stranke može postati svaki punoljetan i poslovno sposoban državljanin R Hrvatske koji prihvaća njezin Program i Statut.
Članom Stranke postaje se potpisivanjem pristupnice koja se upisuje u jedinstveni registar članstva koji se vodi u Stručnim službama Stranke.
Članovima Stranke izdaje se članska iskaznica čiji izgled utvrđuje Predsjedništvo.

Članak 13.

Odluku o primanju u članstvo donosi općinski ili gradski odbor, odnosno povjerenik.
Svaki član pripadnik je općinskog, odnosno gradskog ogranka Stranke prema mjestu prebivališta. Iznimno, učenici i studenti mogu biti pripadnici ogranka prema mjestu boravišta.
Članstvo u Stranci može biti i počasno. Odluku o primanju u počasno članstvo donosi Predsjedništvo Stranke. O počasnim članovima vodi se posebna evidencija.
Član Stranke ne može biti članom druge političke stranke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
Član koji nije platio članarinu za šest ili više mjeseci ne može biti kandidat za  stranačke funkcije niti kandidat Stranke za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i zastupnika u Hrvatski sabor.

Članak  14.

 Prava člana Stranke jesu:

–  da sudjeluje u odlučivanju o svim bitnim pitanjima za Stranku, neposredno ili preko    izabranih predstavnika u organima Stranke,
–  da bira i da bude biran u  organe Stranke,
–  da bude obaviješten o aktivnostima i stanju Stranke,
–  da daje prijedloge i mišljenja u vezi s radom Stranke i
–  druga prava koja proizlaze iz prirode članstva.

 Članak  15.

 Dužnosti člana Stranke jesu:

–  da djeluje u skladu s Programom, Statutom i drugim aktima Stranke,
–  da se zalaže za ostvarenje ciljeva Stranke,
–  da izborom u institucije političkog sustava dosljedno zastupa programska i politička opredjeljenja Stranke,
–  da plaća članarinu,
–  da provodi odluke organa Stranke i
–  da čuva i unapređuje ugled Stranke.

Odgovornost članova Stranke uređuje se posebnim pravilnikom koji donosi Glavni odbor.

 Članak  16.

 Članstvo u Stranci prestaje:

–  istupom na vlastiti zahtjev
–  isključenjem zbog djelovanja suprotno Programu, Statutu i interesima Stranke
–  učlanjenjem u drugu stranku
–  kandidiranjem na izborima kao kandidat druge stranke ili nezavisnom kandidaturom, suprotno odlukama Stranke i
–  smrću člana.

Prestanak članstva upisuje se u registar članova Stranke.
Odluku o isključenju iz članstva donosi Predsjedništvo općinskog ili gradskog ogranka.
Protiv te odluke može se podnijeti žalba Sudu časti u roku petnaest dana nakon primitka odluke. Odluka Suda časti je konačna.

IV. USTROJSTVO STRANKE

Članak 17.

Stranka se osniva na teritorijalnom načelu uvažavajući teritorijalni ustroj Republike Hrvatske.
Ustrojstveni oblik jest temeljni ogranak.
Temeljni ogranak se osniva za područje općine odnosno grada.
Županijski ogranak osniva se za područje županije, odnosno Grada Zagreba.
Uvjeti i način osnivanja ogranka te način rada utvrdit će se Pravilnikom o ustroju Stranke kojeg donosi Glavni odbor.

A) ORGANI STRANKE

Članak 18.

 Organi Stranke su:

–  Skupština,
–  Glavni odbor,
–  Predsjednik,
–  Predsjedništvo,
–  Nadzorni odbor i
–  Sud časti.

Pozivi, dokumenti i odluke nakon donošenja i usvajanja od strane nadležnih središnjih organa stranke objavljuju se na web stranicama stranke i time se smatra da su svi ogranci stranke obaviješteni.

1. Skupština

Članak  19.

Skupština je najviši organ Stranke kojeg čine delegati izabrani u županijskim, gradskim i općinskim ograncima.
Svaki ogranak mora imati svog delegata u Skupštini Stranke.
Prije svakog sazivanja izborne Skupštine Glavni odbor na prijedlog Predsjedništva svojom odlukom utvrđuje broj delegata iz svakog ogranka razmjerno broju članova stranke u tim ograncima.
Mandat delegata Skupštine traje 4 godine.
Skupština može donositi odluke ako joj prisustvuje najmanje 50 delegata.
Skupština donosi odluke većinom prisutnih delegata.

Članak  20.

Skupština Stranke:

–  donosi Program i Statut Stranke i njihove izmjene i dopune,
–  utvrđuje ciljeve, smjernice i stajališta Stranke,
–  daje obvezno tumačenje općih akata koje donosi,
–  bira i razrješava predsjednika Stranke, Glavni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti.
–  raspravlja i prihvaća izvješće o radu predsjednika, Predsjedništva, Glavnog odbora i Nadzornog odbora;
–  odlučuje o povjerenju predsjedniku i potpredsjednicima Stranke, članovima Predsjedništva te o raspuštanju Glavnog odbora i Nadzornog odbora u skladu sa Statutom;
–   donosi Poslovnik o svom radu;
–  razmatra i ocjenjuje aktivnosti Stranke između dvaju skupštinskih zasjedanja.
–  razmatra ostala pitanja vezana uz djelovanje Stranke.

U slučaju kada Skupština izglasa nepovjerenje ili raspusti neke organe iz stavka 1.ovog članka, tom organu prestaje mandat, a na istoj konvenciji bira se novi organ, odnosno donosi odluka za pokretanje postupka za izbor predsjednika Stranke.

Članak  21.

Skupština se održava svake četiri godine, a ako se pokaže potrebnim, može se sazvati i prije.
Odluku o sazivanju Skupštine donosi predsjedništvo i Glavni odbor Stranke.
Predsjednik Stranke potpisuje akte koje donosi  Skupština Stranke.

2. Glavni odbor

Članak  22.

Glavni odbor je najviši je organ Stranke između dvaju zasjedanja Skupštine.

Članak  23.

Glavni odbor ima 41 člana koje bira Skupština Stranke.
Članovi Glavnog odbora kandidiraju se i biraju tako da se osigura razmjerna zastupljenost svih regija.
Odluku o broju članova Glavnog odbora iz svake regije donosi Predsjedništvo Stranke.

Članak  24.

Članovi Glavnog odbora na prvoj sjednici biraju predsjednika Glavnog odbora.
Predsjednik Glavnog odbora priprema, saziva i vodi sjednice Glavnog odbora.
Predsjednik Glavnog odbora u suradnji s predsjednikom Stranke i Predsjedništvom Stranke stara se o provođenju odluka Glavnog odbora.
Glavni odbor bira četiri potpredsjednika Stranke i glavnog tajnika Stranke.

Članak  25.

Glavni odbor zasjeda najmanje jedanput godišnje.
Predsjednik Glavnog odbor obvezatno saziva sjednicu Glavnog odbora kad to traži Predsjedništvo ili najmanje 15  članova Glavnog odbora. Ukoliko predsjednik Glavnog odbora ne zakaže sjednicu u primjerenom roku istu saziva predsjedništvo Stranke.

Članak  26.

Mandat izabranih članova Glavnog odbora je četiri godine i može se ponoviti.
Između dvaju zasjedanja Skupštine, Glavni odbor i Predsjedništvo mogu kooptirati odgovarajući broj članova radi popunjena praznih mjesta, s tim da broj kooptiranih članova ne može preći trećinu sastava Glavnog odbora odnosno Predsjedništva.

Članak  27.

Glavni odbor:

–  bira četiri potpredsjednika, glavnog tajnika Stranke, te potpredsjednika Glavnog odbora,
–  utvrđuje prijedloge akata i odluke koje donosi Skupština,
–  donosi odluke od načelnog i posebnog značenja između dviju Skupština,
–  donosi Pravilnik o ustrojstvu stručnih službi Stranke, Pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju i druge opće akte Stranke,
–  stara se o pravilnom provođenju odluka Skupštine,
–  bira i razrješava Predsjedništvo,
–  imenuje odbore i komisije za proučavanje i izvršenje pojedinih zadataka i razmatra njihovo izvršenje,
–  raspravlja i prihvaća izvješće o radu predsjednika, Predsjedništva, Glavnog odbora i Nadzornog odbora Stranke;
–  odlučuje o povjerenju predsjednika i Predsjedništva Stranke,
–  donosi godišnji financijski plan Stranke,
–  razmatra i usvaja izvještaje o financijskom poslovanju Stranke,
–  obavlja i druge poslove koje mu naloži Skupština.

3.  Predsjednik Stranke

Članak  28.

Predsjednik Stranke:

–  predstavlja i zastupa Stranku,
–  predlaže kandidate za potpredsjednike i glavnog tajnika Stranke,
–  saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništva,
–  otvara Skupštinu,
–  pokreće rješavanje političkih i drugih pitanja važnih za Stranku,
–  usklađuje rad svih organa Stranke i brine se o provođenju njihovih odluka i zaključaka,
–  podnosi izvješće o svom radu Glavnom odboru i Skupštini Stranke i
–  obavlja druge poslove koje mu povjeri Skupština i Glavni odbor.

 Članak  29.

Predsjednik stranke bira se na rok od 4 godine.
Ista osoba može obnašati dužnost predsjednika stranke najviše dva mandata uzastopno.
U slučaju spriječenosti predsjednika Stranke, njegove poslove obavlja jedan od potpredsjednika, a ako  su i oni spriječeni, jedan od članova Predsjedništva. Vršitelja poslova predsjednika određuje sam predsjednika, a ako je u tome spriječen, onda ga određuje Predsjedništvo.

4. Predsjedništvo Stranke

Članak  30.

Predsjedništvo je izvršno-politički organ Stranke.
Predsjedništvo ima 15  članova, a čine ga predsjednik Stranke, četiri potpredsjednika,  glavni tajnik, predsjednik Glavnog odbora  i 8 članova  koje bira Glavni odbor.

Članak  31.

Predsjedništvo Stranke:

–  izvršava odluke Skupštine i Glavnog odbora i provodi program Stranke,
–  priprema nacrte svih akata i odluka koje donosi Skupština odnosno Glavni odbor u okviru svojih ovlaštenja,
–  obavlja političku djelatnost na temelju Programa rada Stranke,
–  pokreće i vodi kandidacijski postupak za izbor svih funkcija i članova organa  stranke koji se        biraju na Skupštini Stranke. Nakon završenog kandidacijskog postupka liste kandidata dostavlja Glavnom odboru.
–  vodi brigu i raspolaže imovinom Stranke, te odobrava ugovore o stjecanju, otuđenju i opterećenju imovine Stranke,
–  prati i sudjeluje u ostvarenje financijskog plana,
–  donosi odluku o promjeni sjedišta Stranke i
–  obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Stranke u okviru naloga Skupštine i Glavnog odbora.

 Članak  32.

Članovi Predsjedništva preuzimaju zaduženje za pojedina područja ( gospodarstvo, socijalna pitanja, pravni sustav i drugo ).
Predsjedništvo donosi odluke i zaključke većinom glasova od ukupnog broja članova.
Predsjedništvo Stranke sastaje se po potrebi, u pravilu jednom u dva mjeseca.

Članak  33.

Sjednice Predsjedništva saziva i njima rukovodi predsjednik  Stranke, a ukoliko je spriječen ili odsutan, sjednicu može sazvati i jedan od potpredsjednika kojeg za tu priliku odredi predsjednik.
Predsjedništvo radi po Poslovniku kojeg samo donosi.
Administrativno-stručne poslove Predsjedništva provodi stručna služba Stranke kojom rukovodi glavni tajnik stranke.

Članak  34.

 Predsjedništvo imenuje Kadrovsku komisiju i Komisiju za opće  akte, a može osnovati i druge komisije radi  proučavanja pojedinih pitanja i pripremanja prijedloga njihovih rješenja.

 Članak  35.

Komisije se osnivaju od članova Predsjedništva, a u njihov sastav mogu ući i pojedini istaknuti članovi Stranke.
Iznimno, član komisije može biti i osoba koja nije član Stranke, uz uvjet da nije član druge stranke.
Komisije za svoj rad odgovaraju i podnose izvještaj Predsjedništvu.

5. Nadzorni odbor

Članak  36.

Nadzorni odbor Stranke sastoji se od pet članova koji između sebe na prvoj sjednici biraju predsjednika.
Nadzorni odbor nadzire materijalno-financijsko poslovanje središnjice i svih ogranaka Stranke te obavlja i druge poslove nadzora po svojoj inicijativi i na traženje Glavnog odbora ili Predsjedništva ili  predsjednika Stranke.

6. Sud časti

Članak 37.

Sud časti sastoji se od tri člana koji na prvoj sjednici između sebe biraju predsjednika.
Sud časti rješava žalbe na odluka o isključenju iz članstva Stranke, kao i u drugim slučajevima koji su mu dati u nadležnost ovim Statutom ili drugim općim aktom Stranke.

7. Savjeti Stranke

Članak  38.

Stranka može osnovati savjetodavne organe za proučavanje i razmatranje pitanja iz političke, ekonomske, pravne i drugih sfera života. Oformljeni savjeti će imati zadatak da daju stručna mišljenja i preporuke organima Stranke iz svog djelokruga.
Članove savjeta imenuje  predsjednik  Stranke, i to iz reda javnih i kulturnih djelatnika te istaknutih stručnjaka i privrednika.

 

B )  TERITORIJALNO USTROJSTVO STRANKE

1. Općinska i gradska organizacija Stranke

Članak  39.

Za područje općine, odnosno grada osniva se, u pravilu, jedan temeljni ogranak (u daljnjem tekstu: organizacija) Stranke, izuzetno u  Gradu Zagrebu za područje gradskih četvrti ako ima najmanje 15 članova mogu se osnivati podogranci u cilju efikasnijeg rada organizacije.
Općinska i gradska organizacija je temeljni oblik povezivanja i organiziranja članova  na području jedinice lokalne samouprave sa statusom grada odnosno općine.
Osnivačku Skupštinu organizacije saziva povjerenik kojeg odredi Predsjedništvo stranke.
Nazivi organizacija su: Stranke demokratske akcije Hrvatske – Gradska ili općinska organizacija i naziv općine ili grada.
Skraćeni naziv organizacije glasi: SDA – naziv općine ili grada.
Organizacija se može osnovati ako na području općine ili grada ima najmanje 15 članova.
Temeljni ogranci nemaju status pravne osobe.

Članak  40.

 Organi organizacije su:

–  skupština;
–  predsjedništvo;
–  predsjednik;
–  nadzorni odbor.

Organizacija ima jednog ili dva potpredsjednika, a ima Predsjedništvo kao svoj izvršno-politički organ.
Svi organi osim predsjednika donose Poslovnik.
Općinske organizacije Stranke mogu osnivati svoje savjete, komisije i druge organe.

Članak  41.

Skupština organizacije:

–  bira delegate za Skupštinu Stranke,
–  usvaja program rada, financijski plan i izvješće o radu organizacije,
–  bira i razrješava predsjednika i organe Stranke na razini organizacije,
–  donosi i druge odluke u skladu s Programom i Statutom Stranke.

Članak  42.

Skupština organizacije bira Predsjedništvo koje ima od 5 do 11 članova.
Predsjedništvo, bira potpredsjednika, tajnika  i blagajnika.

Članak 43.

Predsjedništvo organizacije:

–  utvrđuje prijedlog programa rada Stranke na svom području,
–  provodi  odluke skupštine organizacije i organa Stranke,
–  predlaže kandidate svoje organizacije za Glavni odbor tako da se osigura razmjerna zastupljenost svih regija,
–  prikuplja članarinu i dobrovoljne priloge,
–  priprema i organizira stranačke manifestacije,
–  organizira izdavačku i marketinšku djelatnost,
–  vodi aktivnost  zaštite životne sredine i humanitarne akcije,
–  surađuje s drugim demokratski strankama i  s kulturno-prosvjetnim, humanitarnim i vjerskim organizacijama na svom području,
–  donosi odluku o isključenju člana,
–  obavlja druge poslove u skladu s Programom i Statutom Stranke.

Članak  44.

Članovi Predsjedništva organizacije mogu biti zaduženi za posebna područja, kao što su:

–  privredni razvoj,
–  urbanizam i komunalne djelatnosti,
–  financije i marketing,
–  kadrovi,
–  međustranačku i međunacionalnu suradnju,
–  sigurnost i
–  društvene djelatnosti.

Članak 45.

Predsjednik organizacije:

–  predstavlja organizaciju,
–  predlaže kandidate za potpredsjednika, tajnika i blagajnika organizacije,
–  saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništva,
–  otvara sjednicu Skupštine organizacije,
–  usklađuje rad svih organa organizacije i brine se o provođenju njihovih odluka i zaključaka,
–  podnosi izvješće o svom radu Skupštini organizacije i središnjici Stranke
–  donosi odluku o suspenziji člana organizacije i o tome odmah izvješćuje predsjednika, Predsjedništvo i Sud časti Stranke
–  obavlja druge poslove koje mu povjeri Skupština i Glavni odbor.

2. Županijska organizacija

Članak 46.

U županijama s više temeljnih ogranaka  mogu se osnivati županijski odbori.
Članovi županijski organizacija su svi članovi predsjedništva temeljnih ogranaka.
Županijska organizacija koordiniraju rad temeljnih organizacija županije.
Odredbe ovog Statuta koje se odnose na nadležnost i ustrojstvo temeljnih organizacija na adekvatan način  primjenjuju se i na rad županijskih organizacija Stranke.
Grad Zagreb ima status županije, a mogu se objediniti gradski i županijski odbor.
Bliže odredbe o ustroju županijskih organizacija propisat će se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Stranke.

3. Povjerenik

Članak 47.

Ako na nekom području prestane djelovati aktivnost Stranke ili ista nije ni postojala, a okolnosti ukazuju na potrebu osnivanja organizacije, predsjedništvo Stranke imenovat će za to područje povjerenika sa zadaćom da aktivira članstvo po predviđenoj proceduri za uspostavu budućeg organizacije ili za njegovu obnovu.
Rok za osnivanje organizacije je šest mjeseci od dana imenovanja povjerenika, a protekom tog roka pokreće se postupak ponovnog imenovanja povjerenika ili Predsjedništvo izravno provodi osnivanje organizacije Stranke.

C) STRUČNE SLUŽBE STRANKE

Članak 48.

Za obavljanje  administrativnih, operativnih i materijalno-tehničkih poslova osnivaju se stručne službe Stranke.
Stručne službe opslužuju Skupštinu, Glavni odbor i Predsjedništvo Stranke.

Članak 49.

Stručnim službama upravlja glavni tajnik.
Glavni tajnik Stranke:
–  organizira i koordinira rad organa Stranke;
–  pomaže predsjednicima organa Stranke u sazivanju sjednica i organizaciji rada;
–  brine se i odgovoran je za izvršenje odluka predsjednika, Predsjedništva, Glavnog  i Nadzornog odbora;
–  usklađuje rad općinskih, gradskih i županijskih organizacija Stranke;
–  brine se o vođenju Registra članstva;
–  usklađuje rad savjeta organiziranih na razini Stranke;
–  predlaže Glavnom odboru prijedlog odluke o organizaciji stručne službe Stranke;
–  obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Stranke.

Glavni tajnik za svoj rad odgovara predsjedniku Stranke i Glavnom odboru.

Članak 50.

Ustrojstvo i rad stručnih službi Stranke uređuje se posebnim pravilnikom koji donosi Glavni odbor Stranke.

D) IZBORI I RAD ORGANA STRANKE

Članak 51.

Izbori za organe Stranke provode se tajnim glasovanjem između više kandidata.
Ako je predložen jednak broj kandidata koliko se i bira u određeni organ Skupština može donijeti odluka da se izbori vrše aklamacijom.

Članak 52.

Svi kandidati za organe i funkcije u Stranci trebaju uživati ugled u sredini gdje žive i rade, te  biti odani programskim načelima Stranke.
Tko ne ispunjava te uvjete ne može biti kandidiran ni izabran u organe Stranke.
Postojanje tih uvjeta za kandidate utvrđuje Predsjedništva Stranke.

Članak 53.

Svi članovi organa Stranke i svi izabrani nosioci funkcija u njoj odgovaraju za svoj rad i mogu biti opozvani.
Za opoziv članova pojedinih organa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovog Statuta o izboru tih organa.

Članak 54.

Mandat izabranih organa Stranke traje četiri godine.
Ako se vrši kooptiranje članova u organe Stranke nakon provedenih izbora mandat kooptiranim članovima traje do kraja tog izbornog ciklusa.

Članak  55.

Organi Stranke mogu zasjedati i odlučivati kad je prisutna većina njihovih članova.
Odluke se donose većinom prisutnih ako ovim Statutom ili drugim općim aktom nije drukčije određeno.

Članak  56.

Organi Stranke donijet će posebne poslovnike kojima će, u skladu s ovim Statutom, urediti pravila svoga rada.

Članak  57.

Predsjednik Stranke ima pravo zabraniti  izvršenje odluka temeljnih i županijskih  organa,  te odluke nosilaca funkcija u organima Stranke koje su u suprotnosti s Programom, Statutom i drugim odlukama organa Stranke  i čija bi primjena nanijela štetu Stranci.
U tim slučajevima predsjednik je dužan odmah izvijestiti Predsjedništvo.

 Članak  58.

Predsjedništvo Stranke  ima pravo razriješiti pojedine članove  Predsjedništva  temeljnog i županijskog ogranka  ili Predsjedništva u cijelosti,  kad djeluju u suprotnosti s Programom, Statutom i drugim odlukama organa Stranke i time nanose štetu Stranci.
Kad razriješi neki  organ  u cijelosti, Predsjedništvo će postavit  povjereništvo,  koje će voditi poslove razriješenoga, do izbora novog  organa.
Protiv tih odluka može se podnijeti žalba Sudu časti.

V. MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak  59.

Stranka ostvaruje prihod od:

–  članarine,
–  dobrotvornih priloga,
–  najma
–  organizacije različitih priredaba i drugih aktivnosti,
–  državnog proračuna,
–  proračuna jedinice lokalne samouprave,
–  prodaje propagandnog materijala
–  izdavačke djelatnosti,
–  iz dobiti poduzeća koja su u njenom vlasništvu.

Članak 60.

Financijsko poslovanje Stranke obavlja se preko blagajne i žiro računa. Sredstva se mogu primiti i izdati samo na temelju pismenih naloga s potpunom dokumentacijom, a svaka promjena u sredstvima mora biti odmah evidentirana u knjigovodstvu.
Financijsko poslovanje uređuje se posebnim pravilnikom koji donosi Glavni odbor.

Članak 61.

Stranka može, u skladu sa zakonom, osnivati poduzeće za obavljanje privrednih, uslužnih i drugih djelatnosti, o čemu odluku donosi Predsjedništvo.

 

VI. PRESTANAK RADA STRANKE

Članak 62.

Stranka će prestati radom ako to odluči Skupština.
Za spajanje ili pripajanje s nekom drugom političkom strankom kao i za donošenje odluke o prestanku djelovanja Stranke potrebna je najmanje dvotrećinska  većina od ukupnog broja delegata Skupštine.
Ako se Skupština ne može sastati, odluku o prestanku rada Stranke može donijeti i Glavni odbor, i to dvotrećinskom većinom svih svojih članova.

Članak 63.

Odlukom o prestanku rada istodobno se rješava i o imovini Stranke, koja se takvom odlukom može odrediti samo u korist Islamske zajednice u Zagrebu.

 

VII.  ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 64.

 Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini.

Članak 65.

 Osnivanje glasila i izdavanje drugih publikacija uredit će posebnim odlukama Predsjedništva.

Članak 66.

Statut Stranke može se promijeniti i dopuniti po proceduri propisanoj za njegovo donošenje.
Iznimno, između dvaju zasjedanja Skupštine,  Glavni odbor može statutarnom odlukom promijeniti i dopuniti ovaj Statut ne zadirući u temeljna pitanja ustrojstva i rada Stranke.
Statutarna odluka se donosi dvotrećinskom većinom članova Glavnog odbora.

 

Zagreb, 18.11.2012. godine

Mirsad  Srebreniković

 predsjednik Stranke