Program stranke

EKONOMSKI PROGRAM

STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE

1. Uvodne napomene

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE (SDAH) utemeljena je 20. lipnja 1990. godine kao Stranka demokratske akcije Hrvatske – ogranak za Hrvatsku. Od veljače 1992. godine djeluje pod sadašnjim nazivom.Temeljna načela Stranke su: afirmacija ljudskih i građanskih prava, demokracija, tržišna privreda i privatno poduzetništvo, unapređenje socijalnih prava, ravnopravnost i afirmacija legitimnih prava nacionalnih manjina, afirmacija i zaštita nacionalne samobitnosti i političke zastupljenosti Bošnjaka u Hrvatskoj i njihova integracija u javni život Republike Hrvatske i svih država nastalih raspadom bivše Jugoslavije te ostavrenjem čvrstih veza Bošnjaka u republici Hrvatskoj s matičnim narodom i državom Republikom Bosnom i Hercegovinom. SDA Hrvatske prihvaća i razvija tekovine suvremene politike koje uvode Hrvatsku u obitelj europskih demokracija zapadne provenijencije. Djelovanje SDA Hrvatske se oslanja na bogatu višestoljetnu tradiciju nazočnosti bošnjačkog naroda u Hrvatskoj kao i na prirodnu zainteresiranost Hrvatske za razvoj hrvatskog nacionalnog bića u Bosni i Hercegovini. SDA Hrvatske se posebno zalaže za sigurnost rada, stvaralaštva, poduzetništva i vlasništva na principima tržišne privrede. Stečeno iskustvo ukazuje na činjenicu da je suradnja SDA Hrvatske s neovisnim sindikatima i drugim organiziranim oblicima radništva logična i višestruko korisna. SDA Hrvatske poklanja posebnu pažnju uspostavu dobrih ekonomskih, političkih, kulturnih odnosa s Bosnom i Hercegovinom. Zalaže se za zajedničko uključivanje obje države u Europsku Zajednicu.

2. Ekonomski ciljevi SDA Hrvatske

Osnovni cilj kojem treba težiti jest uspostava takvog političkog ustrojstva koji će omogućavati uspostavu modela kojim će najkvalitetnije snage hrvatskog društva izbiti na površinu i biti izravni nositelj njezinog cjelokupnog razvoja. Danas to očito nije slučaj i stoga smo svjedoci niza promašaja koji čije posljedice snoci cjelokupna zajednica. SDA Hrvatske se osim toga zalaže za uključivanje hrvatskog gospodarstva u europski sustav, zalaže se za ugradnju suvremenog ekološkog pristupa u nacionalnu privredu, za debirokratizaciju privrednog života, za pravdenu reprivatizaciju industrije, trgovine, poljoprivrede, dijelova društvenih djelatnosti i tsl. Podupire sve aktivnosti koje vode bržem tehnološkom napretku zemlje. SDA Hrvatske zalaže se za fiskalnu politiku usmjerenu privrednom razvoju i socijalnoj sigurnosti. Sadašnji sustav divljeg kapitalizma proizvodi brojne slučajeve koji unose nemir i gubitak povjerenja građana u cjelokupni sustav. Posebnu pažnju posvećujemo obrazovnom sustavu, znanosti, kulturnom stvaralaštvu, sportu, zaštiti zdravlja, stambenoj politici, mladima, ženama i ravnomjernom regionalnom razvoju s posebnim naglaskom za reafirmacijom otočkog prostora. Kao jedan od svojih najznačajnijih ciljeva, SDA Hrvatske ističe, ekonomsku povezanost Hrvatske sa susjednim državama a pogotovo s Bosnom i Hercegovinom.

3. Osnove gospodarske politike

SDA Hrvatske polazi od konstatacije da je u proteklom razdbolju postupak dekolektivizacije društvenog u privatno vlasništvo tekao veoma pogrešno i kao takav ne može dobiti prolaznu ocjenu. Umjsto razvoja transparentnog i stimulativnog poduzetništva na sceni su pristutni razni oblici destruktivnog djelovanja i otvorene pljačke. Ovakav pristup doveo je do otvorenog nezadovoljstva gotovo svih slojeva hrvatskog društva. U tom kontekstu SDA Hrvatske traži kompletnu reviziju provedenih postupaka privatizacije. Slobodno funkcioniranje tržišta uz postupak privatizacije nužno traži određene pretpostavke kao što su tržište novca i vrijednosnih papira, tržište kapitalaPolazeći od Osnove gospodarske politike trebale bi se temeljiti na postulatima kao što su: · stabilna antiinflacijska politike koja onemogućava nekontroliran i buran rast cijena,
· antimononopolska politika koja priječi nekonzistentno ponašanje monopolskih poduzeća na tržištu,
· stimulativna fiskalna politika koja osigurava uravnoteženom razvoj,
· stohastičko planiranje razvoja kao izraz potreba i reakcija na događanja u svjetskoj privredi,
· politika optimalne zaposlenosti,
· sustavno povezivanje Hrvatske u europske integracije,
· sustavno povezivanje sa privredom Bosnom i Hercegovinom kao i sa privredama susjednim zemalja,
· stimuliranje uvoza tehnološke komponente u razvoj države i ,
· stabilan i uravnotežen ekonomski rast i stalno povećanje općeg blagostanja cjelokupnog stanovništva Hrvatske.

4. Preispitivanje i revizija provedenih postupaka privatizacije

Polazeći od činjenice da se društveno vlasništvo kao temeljni oblik ekonomske organizacije državnog socijalizma pokazalo u praksi nedjelotvornim SDA Hrvatske je podržavala sve akcije koje su išle u pravcu zamjene kolektivnog vlasništva u aktivnije modele vlasništva. Slabi ekonomski rezultati u socijalističkim zemljama išli su u prilog takvim zahtjevima. Zamjena društvenog privatnim vlasništvom je sastavni dio demokratskih promjena neke zemlje koja nužno zahtjeva uključivanje svih zainteresiranih fatora u postupak privatizacije (bivši vlasnici, bivši i sadašnji radnici, domaći i inozemni kupci i investitori, itd.). Obzirom na osjetljivost cjelokupnog postupka prednost postupku privatizacije valjalo je dati što širem uključivanju svih zainteresiranih i društveni konsenzuy kod tako važnih odluka. Zakonski okviri, kontrola zakonitost i što širi okivir djelovanja jest pretpostavka bez koje se ne može provesti kvalitetan postupak privatizacije. Premda je nemogućno zadovoljiti sve suprostavljene interese s ovakvim pristupom broj netzadovoljnih svodi se na najmnaju moguću mjeru. Uvidom u neposrednu praksu, impulsi sa terena i otvoreno nezadovoljstvo radnih ljudi ukazuju na činjneicu da smo umjesto kvalitetne, stimulativne i transparentne dekolektivizacije dobili model otvorene pljačke. Stoga nova vlast kao jedan od prioriteta mora uzeti reviziju provedenih postupaka privatizacije. Postupci moraju biti provedeni temeljito i pošteno. Međunarodno iskustvo i poziv respektabilnim međunanrodnim instutucijama kod postupka revizije su dobrodošli.

5. Turizam, trgovina, promet

Hrvatski turizam objedinjuje mnoge privredene djelatnosti i pojedine grane (hotelijerstvo, ugostiteljstvo, turističko posredovanje, prometna infrastruktura, poljoprivreda, industrijska prerada poljoprivrednih proizvoda itd.) u aktivnst kojom se može osigurati kvalitetatan i profitabilan nastup kako na međunarodnom tako i na domeđem tržitu. Pri tome valja podastrijeti činjneicu da takav nastup nije od jučer nego traje desetljećima. Posebno valja istaći da je turizam uz još neke djelatnosti i u socijalističkom sustavu morao u cjelosti poštivati odrednice ponašanja tržišne privrede. Inozemni turistički promet u Hrvatskoj i inozemna turistička potrošnja spadaju u najkvalitetnije vanjskotrgovinske aktivnosti Republike Hrvatske. Cijena gotovo svih proizvoda posredsvom turističkog prometa se višestruko uvećava. Turizam s druge pak strane potiče razvoj poljoprivredne proizvodnje, građevinarstva, industrije, prometne infrastrukture itd. Mnogi tradicionalni obrti – zahvaljujući turizmu – iznova se razvijaju. Kulturne manifestacije tijekom turističke sezone su najbolja afiramacija hrvatske kulture i gajenju dobrih veza sa svijetom. Navedeni i brojni drugi razlozi stavljaju hrvatski turizam na listu prioriteta cjelokupnog gospodarskog razvitka države. Bez kvalitetene prometne infrastrukture poglavito dobrih cesta nema masovnog turizma. Stoga se gospodarska politika mora temeljiti na modernizaciji cestovne infrastrukture s prioritetnim naglaskom na cestovne pravce iz kojih dolazi najveći broj turističkih potrošača. Destgodišnji zastoj u izgradnji valja nadoknaditi bržim tempom izgradnje autoputeva, suvremenih brzih cesta, zračnih luka, morskih marina i sl. Posebnu pažnju valja posvetiti povezanosti jadranskih otoka sa kopnom. Obnova željezničke mreže zahtjeva hitnu intervenciju.

6. Brodogranja

Hrvatska kao mediteranska zemlja raspolaže sa značajnim resursima (ljudskim potencijalom i prirodnim okruženjem) za razvoj ove izuzetno značajne djelatnosti. Brodogradnja je i u prošlom sustavu imala značajan udio u stvaranju društvenog bruto proizvoda. Usprkos teškim uvjetima nastupa na međunarodnom tržištu hrvatska brodogradnja je nametnula prepoznatljiv model nastupa koji je rezultirao značajnim poslovima što je pridonosilo globalnom razvoju zemlje. U tom kontekstu valja se opredjeliti za dalji razvoj brodogradnje s jasnom napomenom da se državna gospodarska politika treba uključiti u proces postupne transformacije.

7. Selo i agrarna politika

Selo i agrarna politika su nezaobilazna tema privrednog razvoja Hrvatske. U socijalističkoj Hrvatskoj vođena je pogrešna i diskriminatorska ekonomska politika koja je proizvela brojne razorne efekte po selo i njezinu populaciju. Temeljni problem sela i agrarne politike jest nedostatak konzistentne politike koja bi objedina interesa proizvođača, posrednika i krajnjih korisnika. Nasljeđena su glomazna poljoprivredna poduzeća (kombinati) koji su, u najvećeoj mjeri, neefikasni. S druge pak strane sitni seljački posjedi nisu u stanju pratititi zahtjeve suvremenog agrara. Pridružimo li tome podatak da današnje selu ima nepovoljnu starosnu strukturu stanovništva tada se s punim pravom može konstatirati da će ulazak hrvatskog sela u naredni milenij biti opterečen brojnim izazovima. Kako rješavati problem sela u narednom razdoblju? Jedan od odgovora jest obnova zadrugarstva na izvornim zadružnim načelima. Zadruga mora iznova postati slobodna, demokratska i interesna organizacija privatnih vlasnika koja unapređuje njihovo gospodarstvo i uvećava njihovu dobit. Jedan od temeljnih načela zadrugarstva jest dobrovoljnost. Dugogodišnja boljševistička zabluda da se atributima sile mogu rješavati suprotnosti sela mora se iz svakodnevne prakse radikalno brisati. Naredni odgovor kojim se otvaraju mogučnosti rješavanja problema sela jest implementacija primjenjene znanosti u praksi radi podizanja kakvoće prehrambenih proizvoda. U tom kontekstu se logičnim čini zahtjev proizvodnje čiste i ekološki zdrave hrane ne samo za potrebe domicilnog stanovništva nego osobito za turističku klijentelu koja scoj odmor provodi u hrvatskim turističkim centrima. Gosti iz inozemstva u najvećoj mjeri dolaze iz razvijenih zemalja s viskom sviješću o ekološkim kriterijima glede prehrane. Objedinjavanje turizma i agrara u zajednički nastup se u najvećoj mjeri odnosi na primorska turistička mjesta gdje se ostvaruje i najveći turistički prometa. Međutim i kontinentalni turizam ima svoje šanse razvoja pogotovo kod programa lječilišnog, lovnog i ribolovnog turizma. Za financiranje razvojnih programa u selo nužno je namaknuti ne mala poticajna sredstva u obliku kredita, premija, regresa u krajnjoj nuždi i zaštitnih cijena.

8. Stambena politika

Elementi stambene politike ulaze u sferu ekonomskog, socijalnog, demografskog i inog političkog rizika i stoga zahtijeva temeljitu analizu postojećeg stanja i izradu optimalnog programa stambene izgradnje. Ovu politiku ne smije se promatrati autarkično nego u zajedništvu s mnogim drugim aktivnostima. Principi na kojima se treba temeljiti stambena politika su: · kontinuitet pravnog poretka tj. uvažavanje i priznavanje svih legalno stečenih prava građana na području stanovanja,
· pravična naknada bivših vlasnika kojima su nasilnim putem oduzeti stanovi i drugi slični objekti,
· povratak imovine crkvi i svim drugim vjerskim (islamska, židovska, itd.) zajednicama ili pravična nadoknada za slučajeve gdje ne postoji mogućnost povratka u prvobitno stanje,
· revizija svih provedenih postupaka za koje postoji opravdana sumnja da sadrže elemente zloupotrebe. Poseban problema sadašnjeg trenutka koji je vezan za stambenu politiku jest bespravna stambena izgradnja koja je još uvijek prisutna u urbanim sredinama. Ovaj problem treba rješavati odgovorno i pošteno jer je stan bio i ostao najveća materijalna i simbolička vrijednost svakog kućanstva.

9. Zaštita prirode i ljudskog okoliša

Konac drugog milenija je na najradikalniji moguči način postavio pred cjelokupno čovječanstvo problem zaštite prirode i ljudskog okoliša. Spoznaja da se ukupno stanovništvo stalno povečava a da su prirodni resursi u znatnoj mjeri limitirani potiče brojne institucije i pojedince da ovaj problem aktualizira i potiče na rješavanje nastalog problema. U tom kontekstu SDA Hrvatske izražava svoj interes da se znastveni postulati poznati u svijetu i kod nas ugrade kroz odnos prema prirosi i ljudskom okolišu. SDA Hrvatske u cjelosti podržave brojne međudržavne konvencije o zaštiti prirode i ljudskog okoliša. Radi kvalitetnije djelovanja posebno valja inzistirati na: · javnosti rada državnih organa i službi u području zaštite prirode i ljudskog okoliša,
· izgradnja informatičkog sustava za potrebe zaštite prirode i čovjekova okoliša,
· ugradnja zaštite prirode u školske programe, televiziju i druge medije,
· razvoj proizvoda koji se mogu reciklirati,
· unaprijediti svijest o štednji i racionalnijem korištenju energije i vode,
· racionalizacija prometa s naglaskom na sve veću ulogu javnog prijevoza te korištenjem željeznice i vodenih putova, itd.

10. Ekonomska suradnja sa susjednim državama s posebnim naglaskom za suradnjom s Bosnom i Hercegovinom

Bogatstvo Hrvatske ogleda se, između ostalog, i u činjenici da su u njoj dom našli i brojni pripadnici manjinskih naroda kao što su Srbi, Bošnjaci, Talijani, Slovenci, Mađari, Česi, Crnogorci, Slovaci itd. Ovu činjenicu valja tretirati kao blagodat i koristiti sve modalitete kojima se nazočnost neke manjinske zajednice koristi kao jedan razvijanje veza s matičnom zemljom. Manjinski narodi moraju ostati most suradnje između Hrvatske i matične domovine. U tom kontekstu pripadnici bošnjačkoj naroda u Republici Hrvatskoj iskazuju svoj poseban interes za uključivanjem u sve modele gospodarske, kulturne i druge suradnje dviju nezavisnih i susjednih država Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine. Na istovjetan način ocjenjujemo ulogu drugih manjinskih naroda glede povezanosti s matičnim zemljama.
SDA Hrvatske pozdravlja sve ugovore, sporazume i druge oblike povazanosti kojima se razvija i intezivira travnopravna suradnja dviju država. SDA Hrvatske posebno naglašava prirodnu povezanost dviju država koje, samo zajedničkim i interesnim povezivanjem mogu uključiti se u svjetske i europske integracije. SDA Hrvatske posebnu pažnju posvećuje pripadnicima bošnjačkog naroda u Republici Hrvatskoj naglašavajući potrebu da im se osigura ravnopravan tretman glede osobnog rada i poduzetništva. Budući da je aktualna hrvatska vlast je u najvećoj mjeri dovela bošnjačku zajednicu na rub gospodarskog opstanka potrebno je iznaći nove puteve reafirmacije te zajednice. Bez solidne ekonomske osnove, naime, ova zajednica neće biti na dužu stazu kadra očuvati svoj kolektivitet. U tom kontekstu SDA Hravtske će poticati i podržavati sve programe kojima se potiče privatno poduzetništvo pripadnika bošnjačkog naroda u Republici Hrvatskoj. U svojem nastupu će posebnu pažnju usmjeriti na Bosnu i Hercegovinu ali i na međunarodnu zajednicu kako bi se aktualizirao problem opstanka ove zajednice u Hrvatskoj.