16.12.2018. održana sjednica Predsjedništva Stranke

Predsjedništvo Stranke na sjednici održanoj 16.12.2018. godine, usvojilo je financijski plan i program rada za 2019. godinu. Temeljna načela Stranke su: afirmacija ljudskih i građanskih prava, demokracija, tržišna privreda i privatno poduzetništvo, unapređenje socijalnih prava, ravnopravnost i afirmacija legitimnih prava nacionalnih manjina, afirmacija i zaštita nacionalne samobitnosti i političke zastupljenosti Bošnjaka u Hrvatskoj i njihova integracija u javni život Republike Hrvatske.
Prioritet u radu dati na stanje u ograncima, analizirati rad svih ogranaka i utvrditi smjernice njihovih aktivnosti. Utvrditi plan aktivnosti rada po pojedinim ograncima, i odrediti nosioce tih aktivnosti. Temeljem tih aktivnosti formirat nove ogranke u mjestima u kojima Stranka nema ogranaka ili je rad ogranaka u stagniranju. Nastaviti s aktivnostima na obnovi članstva SDA Hrvatske po jedinstvenom registru koji će se voditi u Središnjici stranke. Unapređenje članarine za članstvo. Sa svim bošnjačkim asocijacijama koje za to izraze spremnost osnažiti suradnju. Prisustvovati aktivnostima koje one organiziraju, pozivati ih na naše manifestacije.
Raditi na utvrđivanju zajedničke platforme koja bi obuhvaćala sva bitna pitanja zajedničkog rada i djelovanja a sve u cilju ostvarivanja što boljeg položaja Bošnjaka u RH.

Predsjedništvo je raspravljalo o stanju u Stranci i pojedinim ograncima i nakon iscrpne analize stanja jednoglasno donosi sljedeće zaključke i odluke :

Osuđuju se sve nelegalne i zakulisne radnje koje provode pojedini članovi Stranke i neki bivši članovi, kako bi ostvarili vlastite osobne ciljeve i unijeli raskol unutar Stranke. Pokušaj opstrukcije i blokiranja rada Stranke od strane neovlaštene osobe otkriva nove dimenzije u njihovom drskom ponašanju što ne pridonosi zakonitom radu Stranke i ispunjavanju njene
funkcije.

Zbog neaktivnosti i djelovanja u suprotnosti s Programom, Statutom i drugim odlukama organa Stranke, raspušta se Ogranak SDAH u Petrinji, te se razrješuje predsjednik Ogranka SDAH Petrinja Hamzalija Hafizović kao i članovi Predsjedništva Ogranak SDAH u Petrinja.
U Povjerenstvo navedenog ogranka imenuje se Ishak Hodžić, predsjednik i članovi Sejad Sedić i Sanel Omić. Posebno se konstatira da je Arminu Hodžiću prestalo članstvo u SDAH jer je isti isključen iz SDAH i osuđuje se njegovo djelovanje u kojem se poziva da nastupa u ime SDAH, jer za to nema ovlaštenje. Predsjedništvo je iz članstva SDAH isključilo Hamzaliju Hafizovića, Senada Durakovića i Mirsada Pezerovića zbog kršenja Statuta,
neaktivnosti i djelovanja u suprotnosti od politike i Programa i drugim odlukama organa Stranke, te rušenja ugleda Stranke.

U Zagrebu 20.12.2018.


Mirsad Srebreniković
predsjednik 

Odluka o isključenju iz Stranke Mirsad Pezerović

Predsjedništvo SDAH donijelo je dana 16. prosinca 2018. godine sljedeću:

Odluku

o isključenju iz Stranke Mirsad Pezerović

 1. Isključuje se iz članstva SDAH Mirsad Pezerović zbog kršenja Statuta,
  neaktivnosti i djelovanja u suprotnosti od politike, Programa i drugih akata organa Stranke, te rušenja ugleda Stranke.
 2. Nepoštivanja odluka Stranke i organa SDAH, vezano na Odluku
  Predsjedništva SDAH o sazivanju sjednice Glavnog odbora stranke za
  2.09.2018., kao i ignoriranje Odluke Predsjedništva Stranke od 12.08.2018. o raspuštanju ogranka SDAH Rijeka, te odbijanja da povjereniku preda dokumentaciju Ogranka, odnosno izvrši primopredaju u skladu s odlukama Stranke.
 3. Opstruiranja u rada Predsjednika i Predsjedništva Stranke te istupanje mimo dogovora sa istima.
 4. Zadužuje se Predsjednik SDAH da odluku o isključenju iz Stranke Mirsada Pezerovića dostavi istom.
 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik SDAH
Mirsad Srebreniković

Odluka o isključenju iz Stranke Senada Duraković

Predsjedništvo SDAH donijelo je dana 16. prosinca 2018. godine sljedeću:

Odluku

o isključenju iz Stranke Senada Duraković

 1. Isključuje se iz članstva SDAH Senada Duraković zbog kršenja Statuta,
  neaktivnosti i djelovanja u suprotnosti od politike, Programa i drugih akata organa Stranke, te rušenja ugleda Stranke.
 2. Nepoštivanja odluka Stranke i organa SDAH, vezano na Odluku Predsjedništva SDAH o sazivanju sjednice Glavnog odbora stranke za 2.09.2018., kao i ignoriranje Odluke Predsjedništva Stranke od 12.08.2018. o raspuštanju ogranka SDAH Rijeka, te odbijanja da povjereniku preda dokumentaciju Ogranka, odnosno izvrši primopredaju u skladu s odlukama Stranke.
 3. Opstruiranja u rada Predsjednika i Predsjedništva Stranke te istupanje mimo dogovora sa istima.
 4. Zadužuje se Predsjednik SDAH da odluku o isključenju iz Stranke
  Senada Durakovića dostavi i ogranku SDAH Rijeka.
 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik SDAH
Mirsad Srebreniković

Odluka o isključenju iz Stranke Hamzalije Hafizović

Predsjedništvo SDAH donijelo je dana 16. prosinca 2018. godine sljedeću:

Odluku

o isključenju iz Stranke Hamzalije Hafizović

 1. Isključuje se iz članstva SDAH Hamzalija Hafizović zbog kršenja Statuta, neaktivnosti i djelovanja u suprotnosti od politike i Programa i drugim odlukama organa Stranke, te rušenja ugleda Stranke.
 2. Nepoštivanja odluka Stranke i organa SDAH, vezano na Odluku Predsjedništva SDAH o sazivanju sjednice Glavnog odbora stranke za 2.09.2018., kao i ignoriranje Odluke Predsjedništva Stranke o provođenju redovnih izbora u ogranku Petrinja, te odbijanje učešća u pripremi i radu 10. Izborne Skupštine SDAH, kao i kontinuiranoj opstrukciji u radu Stranke.
 3. Opstruiranja u rada Predsjednika i Predsjedništva Stranke te istupanje mimo dogovora sa istima.
 4. Zadužuje se Predsjednik SDAH da odluku o isključenju iz Stranke Hamzalije Hafizovića dostavi i ogranku SDAH Sisak.
 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik SDAH
Mirsad Srebreniković

Odluka o raspuštanju ogranka SDAH u Petrinji

Predsjedništvo SDA Hrvatske na 1. sjednici, održanoj dana 16.12.2018. u Zagrebu, Mandalićina 17. na prijedlog predsjednika SDAH donijelo je slijedeću:

ODLUKU

 1. Raspušta se Ogranak SDAH u Petrinji, zbog neaktivnosti i djelovanja u suprotnosti s Programom, Statutom i drugim odlukama organa Stranke, čime je nanesena šteta Stranci.
 2. Razrješuje se predsjednik Ogranka SDAH Petrinja Hamzalija Hafizović kao i članovi Predsjedništva Ogranak SDAH u Petrinja u cijelosti, ostali organi i članovi iz Ogranka u svim organima Stranke.
 3. U Povjerenstvo navedenog ogranka imenuje se Ishak Hodžić, predsjednik i članovi Sejad Sedić i Sanel Omić.
 4. Dosadašnji predsjednik SDAH- ogranka Petrinja dužan je odmah povjerenstvu predati žig i arhivu ogranka.
 5. Povjerenstvo je dužno pripremiti i organizirati Skupštinu ogranka u roku od šest mjeseci od dana donošenja ove odluke.
 6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Mirsad Srebreniković
predsjednik

Financijski plan SDA Hrvatske za 2019. godinu

Ovdje možete preuzeti financijski plan za 2019. godinu.

Program rada SDA Hrvatske za 2019. godinu

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE (SDAH) utemeljena je 20. lipnja 1990. godine kao Stranka demokratske akcije Hrvatske – ogranak za Hrvatsku. Od veljače 1992. godine djeluje pod sadašnjim nazivom.

Temeljna načela Stranke su: afirmacija ljudskih i građanskih prava, demokracija, tržišna privreda i privatno poduzetništvo, unapređenje socijalnih prava, ravnopravnost i afirmacija legitimnih prava nacionalnih manjina, afirmacija i zaštita nacionalne samobitnosti i političke zastupljenosti Bošnjaka u Hrvatskoj i njihova integracija u javni život Republike Hrvatske i svih država nastalih raspadom bivše Jugoslavije te
ostvarenjem čvrstih veza Bošnjaka u Republici Hrvatskoj s matičnim narodom i državom Bosnom i Hercegovinom.

SDA Hrvatske prihvaća i razvija tekovine suvremene politike koje uvode Hrvatsku u obitelj europskih demokracija zapadne provenijencije. Djelovanje SDA Hrvatske se oslanja na bogatu višestoljetnu tradiciju nazočnosti bošnjačkog naroda u Hrvatskoj kao i na prirodnu zainteresiranost Hrvatske za razvoj hrvatskog nacionalnog bića u
Bosni i Hercegovini.

SDA Hrvatske se posebno zalaže za sigurnost rada, stvaralaštva, poduzetništva i vlasništva na principima tržišne privrede. SDA Hrvatske poklanja posebnu pažnju na uspostavi dobrih ekonomskih, političkih, kulturnih odnosa s Bosnom i Hercegovinom.

Bogatstvo Hrvatske ogleda se, između ostalog, i u činjenici da su u njoj dom našli i brojni pripadnici manjinskih naroda kao što su Srbi, Bošnjaci, Talijani, Slovenci, Mađari, Česi, Crnogorci, Slovaci itd. Ovu činjenicu valja tretirati kao blagodat i koristiti sve modalitete kojima se nazočnost neke manjinske zajednice koristi kao jedan razvijanje veza s matičnom zemljom.

Manjinski narodi moraju ostati most suradnje između Hrvatske i matične domovine. U tom kontekstu pripadnici bošnjačkoj naroda u Republici Hrvatskoj iskazuju svoj poseban interes za uključivanjem u sve modele gospodarske, kulturne i druge suradnje dviju nezavisnih i susjednih država Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Na istovjetan način ocjenjujemo ulogu drugih manjinskih naroda glede povezanosti s matičnim zemljama.

SDA Hrvatske pozdravlja sve ugovore, sporazume i druge oblike povezanosti kojima se razvija i intenzivira ravnopravna suradnja dviju država.

SDA Hrvatske posebno naglašava prirodnu povezanost dviju država koje, samo zajedničkim i interesnim povezivanjem mogu uključiti se u svjetske i europske integracije.

SDA Hrvatske posebnu pažnju posvećuje pripadnicima bošnjačkog naroda u Republici Hrvatskoj naglašavajući potrebu da im se osigura ravnopravan tretman glede osobnog rada i poduzetništva. Bez solidne ekonomske osnove, naime, ova zajednica neće biti na dužu stazu kadra očuvati svoj kolektivitet. U tom kontekstu SDA Hrvatske će poticati i podržavati sve programe kojima se potiče privatno poduzetništvo pripadnika bošnjačkog naroda u Republici Hrvatskoj. U svojem nastupu će posebnu pažnju usmjeriti na Bosnu i Hercegovinu ali i na međunarodnu zajednicu kako bi se aktualizirao problem opstanka ove zajednice u Hrvatskoj.

Osnovni zadaci SDAH u 2019. godini ostaju kao i zadaci za 2018. odnosno, intenzivniji rad po ograncima, te privlačenje novih mladih ljudi i njihovog uključivanja u rad Stranke i preuzimanja određenih dužnosti. Dakle najvažniji zadatak je jačanje uloge ogranaka, odnosno rad na terenu.

U programu rada za 2019.godinu naglašavamo slijedeće zadatke:

1. OSNAŽIVANJE SDAH OKUPLJANJEM NOVIH ČLANOVA

Politički kredibilitet stranaka na političkoj sceni i snagu za ostvarivanja ciljeva radi kojih je Stranka osnovana temelji se isključivo na izbornim rezultatima.

Izborni rezultat Stranke ovisi o broju glasova koje Stranka osvoji na izborima. SDAH, s obzirom na brojnost Bošnjaka, Muslimana (veliko M) i Hrvata islamske vjeroispovijesti (koji su uglavnom pripadaju tradicijskom-kulturnom krugu Bošnjaka), ima veliku potencijalnu biračku bazu te je osnovni imperativ pronaći način kako privući njihovu pažnju i potaknuti ih da izađu na izbore i glasaju za SDAH.

Prije samog djelovanja animiranja Bošnjaka i dr. da se učlane (ili barem da glasaju za SDAH) u SDAH trebamo unutar Stranke napraviti ozbiljnu analizu koji su to razlozi doveli do trenutnog/trajnog stanja da Bošnjaci imaju takav odnos nezainteresiranosti i ne povjerenja prema SDAH usprkos činjenici da su SDA BiH i njen prvi Predsjednik rahmetli Alija Izetbegović duboko ukorijenjeni u svijest i biće svakog Bošnjaka te neospornoj činjenici da nema nikog drugog na političkoj sceni u Hrvatskoj osim SDAH koji se može i želi baviti interesima Bošnjaka u Hrvatskoj.

Zašto u sredinama gdje SDAH ima npr. 50 članova na izborima SDAH dobije manje glasova nego što ima članova umjesto da dobije 2-3 puta više glasova (član SDAH + 2 člana obitelji).

Zašto se Bošnjaci „mazohistički“, nihilistički odriču svih benefita koje im po Ustavu i Zakonu pripadaju te glasaju za „velike“ stranke ili uopće ne izlaze na izbore a zaobilaze SDAH koja im jedina te benefite može i želi ostvariti.

Koji su razlozi da Bošnjaci tako uporno rade u korist svoje štete?

Predlažemo da se određenim metodama, od neposrednog razgovora, putem anketa i sl. unutar bošnjačkog korpusa utvrditi kako Bošnjaci percipiraju SDAH, koji su razlozi takve percepcije, zašto mu ne ukazuju svoje povjerenje, što ih smeta, čuti njihove prijedloge, te proraditi na otklanjanju uzroka.

Osnovni a vjerojatno i jedini model djelovanja na potencijalnu biračku bazu SDAH je razvijanje svijesti kod Bošnjačkog korpusa u RH da jedini politički subjekt oko kojeg se Bošnjaci, Muslimani (M) i Hrvati islamske vjeroispovijesti mogu okupiti, politički artikulirati, zaštititi, ostvarivati Ustavna i zakonska prava koja im pripadaju a koja netko samo treba tražiti u njihovo ime je SDAH .

Jasno im ukazati što sve gube i propuštaju ako svoj glas daju nekoj od „velikih“ stranaka umjesto za SDAH te da se to odražava na njihov svakodnevni život.

Kako riješiti problem?

Čelni ljudi po ograncima trebaju organizirati rad i susrete s ljudima na terenu te ih upoznati sa svim gore navedenim i inzistirati na snažnoj aktivnosti a ne da sve ostane samo na riječima.

Udobrovoljiti ugledne/poznate članove bošnjačkog korpusa, predstavnike bošnjačkih asocijacija u RH da pristupe SDAH makar na simboličkoj razini bez aktivnog bavljenja politikom, bošnjačke Uleme da pomognu u ideji okupljanja te educiranja Bošnjaka u svojoj okolini sa kojima se susreću.

Računati na njihovo „politika me ne zanima“ ali im objasniti važnost ideje i njihovu odgovornost, kao istaknutih i uglednih članova bošnjačke zajednice u Hrvatskoj , da pomognu jer prvaci/elita nekog manjinskog naroda, htjeli-ne htjeli, imaju uzvišenu obvezu raditi na boljitku pripadnika svog naroda i zajednice.

Računati da postoji mogućnost da će neki od čelnika bošnjačkih asocijacija jačanje SDAH i pretvaranje SDAH u kohezivni faktor svih Bošnjaka u Hrvatskoj doživjeti kao njihovo marginaliziranje i gubitak utjecaja, što je netočno, te sa svima treba obaviti razgovore i upoznati ih sa činjenicama i ukazati im da asocijacije koje vode i oni kao njihovi predstavnici od toga mogu samo imati koristi.

Po potrebi predstavnike bošnjačkih asocijacija uključiti u stranačka tijela tako da se osjete da su dio ovog, za Bošnjake, projekta od krucijalne važnosti.

Moramo biti svjesni da je zadobivanja povjerenja bošnjačkog korpusa vrlo složen proces koji nije moguće izvesti na horuk-preko noći nego traži ozbiljan angažman te da će se ozbiljniji rezultati početi nazirati u roku 2-5 godina.

Ostvarenje kvalitetnih pomaka u ovom projektu ne može „pasti na leđa“ par ljudi već je neophodno da se velik broj ljudi ozbiljno uhvati posla te se napravi ozbiljna strategija koja bi se artikulirala kroz akte Stranke (pravilnik i sl.) u smjeru ostvarivanja ovog cilja sa jasno naznačenim zadacima, osobama, rokovima i željenim rezultatima, periodičnim nadzorom da li se ispunjavaju preuzeti zadaci, rezultatima kroz određeni vremenski period i sl.

Sa gore navedenom temom usko je povezano:

2. AKTIVNOSTI OGRANAKA I REGISTRACIJA ČLANSTVA

Analizirati rad svih ogranaka i utvrditi smjernice njihovih aktivnosti. Utvrditi plan aktivnosti rada po pojedinim ograncima, i odrediti nosioce tih aktivnosti. Temeljem tih aktivnosti formirat nove ogranke u mjestima u kojima Stranka nema ogranaka ili je rad ogranaka u stagniranju. Nastaviti s aktivnostima na obnovi članstva SDA Hrvatske po jedinstvenom registru koji će se voditi u Središnjici stranke. Unapređenje članarine za članstvo.

Održati Skupštine Stranke po ograncima i izvršiti ponovan izbor organ pojedinih ogranaka koji svojim radom nisu opravdali ukazano povjerenje ili su tijela ogranaka odlukom organa Stranke raspuštena.

3. JAČANJE VEZE SA SVIM BOŠNJAČKIM ASOCIJACIJAMA

Sa svim bošnjačkim asocijacijama koje za to izraze spremnost osnažiti suradnju. Prisustvovati aktivnostima koje one organiziraju, pozivati ih na naše manifestacije. Raditi na utvrđivanju zajedničke platforme koja bi obuhvaćala sva bitna pitanja zajedničkog rada i djelovanja a sve u cilju ostvarivanja što boljeg položaja Bošnjaka u RH.

4. PREDSJEDNIŠTVO I GLAVNI ODBOR

Tijekom 2019 godine se planira održati 4. (po potrebi i više) sjednice Predsjedništva i sjednice Glavnog odbora.

Prema financijskim mogućnostima planira se posjeta SDA Hrvatske SDA BiH u Sarajevu, gdje bi se razmijenila iskustva te dogovorile eventualno zajedničke aktivnosti.

Poduzimati i druge aktivnosti koje nametne svakodnevnica sa kojom ćemo se tijekom godine susretati.

Zagreb, 16.12.2018.

Mirsad Srebreniković,
predsjednik

Reagiranje Stranke demokratske akcije Hrvatske na tekstove objavljene u Stavu

Budući da je sedmičnik Stav objavio više netočnih i nepotpunih informacija o događanjima u Stranci demokratske akcije Hrvatske, sukladno Zakonu o informisanju, SDA Hrvatske zahtijeva objavu demantija na članak pod naslovom „Malo je ko očekivao da će rehabilitacija SDA Hrvatske biti ovako teška i mučna“ novinara Hamze Ridžala, objavljen na internetskim stranicama Stava 7. oktobra 2018., te redakcijski članak naslovljen „Borba za SDA Hrvatske ne jenjava“ od 8. septembra 2018. U skladu sa Zakonom o informisanju, također zahtijevamo da ovaj demantij bude objavljen bez promjena i dopuna i to na isti ili istovrijedan način navedenim člancima u tiskanom i internetskom izdanju:

Stav je u više navrata proteklih mjeseci pisao o događanjima u Stranci demokratske akcije Hrvatske, počev od intervjua s tada generalnim sekretarom SDA Hrvatske Arminom Hodžićem naslovljenim „Bošnjaci u Hrvatskoj trebaju promjene i resetiranje na svim razinama“ od 24. maja 2018., zatim komentara izvjesnog Damira Hadžića pod naslovom „Mirsad Srebreniković želi bošnjački interes prodati Albancima“ od 11. juna 2018., redakcijskog teksta „Borba za SDA Hrvatske ne jenjava“ od 8. septembra 2018. do, konačno, članka pod naslovom „Malo je ko očekivao da će rehabilitacija SDA Hrvatske biti ovako teška i mučna“ Hamze Ridžala, objavljenim 7. oktobra 2018.

U sva četiri članka Stav je o legalnom i legitimnom vodstvu Stranke demokratske akcije Hrvatske pisao: maliciozno, neobjektivno i pristrano. Time je, smatramo, ciljano i planski obmanjivao javnost. Meta je Stava, naime, aktualno vodstvo stranke na čijem je čelu i dalje legalni i legitimni predsjednik Mirsad Srebreniković, a ne kako bi Stav želio – mlađahni Armin Hodžić.

Naime, Hamza Ridžal u svom tekstu, između ostalog, tvrdi: „U isto vrijeme dok se održavala skupština SDA Hrvatske, održana je i druga, nelegalna skupština u organizaciji bivšeg predsjednika SDAH Mirsada Srebrenikovića, koji je ranije smijenjen s funkcije na Glavnom odboru SDAH. Uprkos tome, Srebreniković je sebi dao za pravo da sazove skupštinu. Ipak, na nelegalnoj skupštini nije prisustvovalo ni 50 osoba, što je kvorum, od čega tek nekolicina legitimnih delegata iz ogranaka SDAH.“

I tu novinar Stava ne prestaje s lažima i obmanama, nego ih još i raspiruje teorijama urote: „Srebreniković je s manjom grupom svojih sljedbenika uzurpirao pečat i prostorije SDAH, velebnu kuću u centru Zagreba koju su Bošnjaci u Hrvatskoj osigurali tokom devedesetih godina 20. stoljeća i čije se prostorije uglavnom unosno iznajmljuju kao kancelarijski prostori. Prema upućenima u događanja među Bošnjacima u Hrvatskoj, ovo je jedan od glavnih razloga zašto Srebreniković ne želi priznati poraz i odstupiti s funkcije.“

U drugom pak Stavovom dezinformiranju i obmani javnosti pod nazivom „Borba za SDA Hrvatske ne jenjava“, s potpisom Stavove redakcije, lakonski se tvrdi: „U pokušaju opstrukcije ne biraju se sredstva, pa bivši predsjednik SDAH Mirsad Srebreniković lažira sjednice, falsificira službena dokumenata, te se koristi raznim oblicima difamacije i nelegalnih metoda kojima se očajnički pokušava održati na vodećoj poziciji političke stranke koju je od ugledne i vodeće stranke Bošnjaka u Hrvatskoj doveo na rub propasti.“

Pravo je Stava imati svoga miljenika i opslužitelja u Hrvatskoj u liku bivšeg i smijenjenog dužnosnika SDAH Armina Hodžića. Pravo je svakoga medija, pa i Stava, dati vjetar u leđa i neograničeni prostor bilo kojoj političkoj opciji, uz nužan preduvjet: da ustanovi tko je pučist i kršitelj Statutarnih odredbi i normativnih akata Stranke, a tko do tog Statuta drži i procedurom se rukovodi. Stav, nažalost, za to, kao ni za istinu, očito, ne mari, i nije mu stalo. Hajde što mu nije stalo, ali to što se odlučio za medijski atentat legalnoga i legitimnoga vodstva, što je spreman ostrašćeno i mrziteljski fabricirati laži, što se aprioristički odlučio za denunciranje i krivotvorine – to ne može biti sloboda medija i istraživačko novinarstvo. Naprotiv, posrijedi je govor mržnje, ali i skandalozan falsifikat.

Zbog prava javnosti na istinitu informaciju stoga ste dužni objaviti da se gospodin Armin Hodžić u javnosti lažno predstavlja kao predsjednik SDAH te da je Stranka tom gospodinu još u maju osporila stranačko legitimiranje Odlukom o privremenom oduzimanju prava na obnašanje svih funkcija u Stranci.

Kronologija je sljedeća: iako je nadležno tijelo Stranke zakazalo sjednicu Glavnog odbora, Armin Hodžić i njegovi kamaradi zakazuju za 27. maja 2018. nelegalan skup kojeg predstavljaju kao sjednicu Glavnog odbora. Sjednica je sazvana od strane neovlaštenog lica mimo nadležnih organa Stranke. Naime, Predsjedništvo Stranke na sjednici održanoj 20. maja 2018. godine razmatralo je stanje u Stranci te iz razloga ekonomičnosti i pripremanja Izborne skupštine Stranke zakazuje sjednicu Glavnog odbora za 2. septembra 2018. godine s dnevnim redom koji se odnosi na predstojeće izbore unutar SDAH na svim nivoima. Međutim, gospodin Ešref Čalaković sebe proglašava „zamjenikom predsjednika“ Glavnog odbora (iako ta funkcija ne postoji u Stranci!) i saziva sjednicu i pored upozorenja da ne postoji takva funkcija te da je u Statutu SDAH jasno određeno tko je nadležan za sazivanje sjednica organa Stranke. Dotični je zamoljen da se više tako ne predstavlja, jer krivo predstavljanje, naravno, povlači i kaznenu odgovornost. Nadalje, Čalaković je upoznat da je Predsjedništvo Stranke zakazalo sjednicu Glavnog odbora za 2. septembra 2018. Kako se oglušio na sva upozorenja, 20. maja 2018. dostavlja mu se Odluka koju je, sukladno svojim ovlastima, donio Predsjednik Stranke kojom mu se izriče  privremeno oduzimanje prava na obnašanje svih funkcija u SDAH na razdoblje od tri mjeseca s ciljem da ne ponovi ovakve nedopuštene radnje. Isto tako, i osobi koja mu je pomagala u tim radnjama, glavnom tajniku SDAH i predsjedniku zagrebačkog ogranka SDAH Arminu Hodžiću izriče se privremeno oduzimanje prava na obnašanje svih funkcija u SDAH na razdoblje od godinu dana. Privremeno oduzimanje prava obnašanja svih funkcija (suspenzija) odnosi se na funkciju glavnog tajnika SDAH i predsjednika zagrebačkog ogranka SDAH, ali i članstvo u Glavnom odboru, Predsjedništvu i Ogranku Zagreb. Ukratko, gospodinu Hodžiću oduzeto je pravo na djelovanje i rad u Stranci. Usprkos tome, Hodžić i Čalaković održavaju nelegalni skup 27. maja 2018. u prisustvu 19 članova Glavnog odbora (u tih 19 uračunati su obojica iako su, ponavljamo, suspendirani!). Člankom 23. Statuta SDAH propisano je da Glavni odbor ima 41 člana. Znači, i da je regularno sazvana sjednica Glavnog odbora, a nije, ista se ne bi mogla održati zbog nedostatka kvoruma. Na tom nelegalnom skupu nisu ni mogli donijeti valjane odluke, ali su, između ostalog, odredili da se Skupština Stranke održi 7. oktobra 2018. godine. Nadalje Armin Hodžić upućuje zahtjev Ministarstvu uprave (mimo znanja organa Stranke) kako bi pokušao ozakoniti svoje prljave rabote s nelegalnog skupa. Dana 5. septembra 2018. Armin Hodžić  se isključuje iz članstva SDAH zbog djelovanja u suprotnosti s Programom, Statutom i drugim odlukama organa Stranke, čime je učinio osobito teške povrede članskih obaveza i čime je nanesena šteta Stranci.

Ministarstvo uprave Republike Hrvatske je 25. septembra 2018. donijelo Rješenje u kojem se odbija zahtjev Armina Hodžića za upis osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje u Registar političkih stranaka Republike Hrvatske i utvrđuje da je skup održan 27. maja 2018. nelegalan i, kao takav, nije mogao proizvesti nikakve pravne učinke. (Rješenje Ministarstva uprave dostavljamo vam na uvid, op. M. S.). Nadalje, poluistina je da su održane dvije izborne skupštine SDAH, jer je samo jedna valjana i punovažna. Zdrav razum kaže da kad Ministarstvo uprave zaključi da ste nelegalno sazivali sjednice tijela Stranke, te kršili Statut i pravilnike, a vi i dalje idete na neku famoznu izbornu skupštinu (koju ste zakazali 7.oktobra 2018., a održali 30. septembra 2018., kada je zakazana i legalno održana 10. redovna skupština SDAH) – niste ni pravno, ni etički validni. Dakle, u tom slučaju ste tek objekt nepovjerenja, a ne subjekt progresa, povjerenja i vjerodostojnog „političkog resetiranja“ Bošnjaka u Hrvatskoj, kako iz petnih žila tvrdi Stav u svojim opskurnim konstrukcijama i obmanjivanju javnosti.

Zbog štete koju članci koje ste objavili mogu prouzročiti Stranci demokratske akcije Hrvatske, na koncu zahtijevamo objavu ovog ispravka u cijelosti, na primjerenom prostoru, i to već danas na internet portalu stav.ba te u sljedećem tiskanom izdanju Stava, kako je predviđeno Zakonom o informisanju.

Radujemo se vašem naročitom interesu za događanjima u SDAH i pozivamo vas da ubuduće pratite teme vezane uz rad Stranke demokratske akcije Hrvatske na objektivan i profesionalan način.

S poštovanjem,

Mirsad Srebreniković,

predsjednik SDA Hrvatske

Zagreb, 19. oktobra 2018.

ODRŽANA SKUPŠTINA STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE

Deseta jubilarna Izborna skupštini SDA Hrvatske, održana je 30. 9. 2018.  u prostorijama Islamskog centra u Zagrebu. Prije početka rada Skupštine, učenjem Fatihe odana je počast prvom predsjedniku BiH, i osnivaču SDA BiH, r. Aliji Izetbegoviću i svim šehidima koji su život dali da u demokratskom ozračju može funkcionirati kako BiH tako i RH. (više…)

10. Redovna Skupština SDAH

Predsjednik SDA Hrvatske, Mirsad Srebreniković saziva redovnu  izbornu Skupštinu SDAH. (više…)