Odluka o isključenju iz Stranke Mirsad Pezerović

Predsjedništvo SDAH donijelo je dana 16. prosinca 2018. godine sljedeću:

Odluku

o isključenju iz Stranke Mirsad Pezerović

 1. Isključuje se iz članstva SDAH Mirsad Pezerović zbog kršenja Statuta,
  neaktivnosti i djelovanja u suprotnosti od politike, Programa i drugih akata organa Stranke, te rušenja ugleda Stranke.
 2. Nepoštivanja odluka Stranke i organa SDAH, vezano na Odluku
  Predsjedništva SDAH o sazivanju sjednice Glavnog odbora stranke za
  2.09.2018., kao i ignoriranje Odluke Predsjedništva Stranke od 12.08.2018. o raspuštanju ogranka SDAH Rijeka, te odbijanja da povjereniku preda dokumentaciju Ogranka, odnosno izvrši primopredaju u skladu s odlukama Stranke.
 3. Opstruiranja u rada Predsjednika i Predsjedništva Stranke te istupanje mimo dogovora sa istima.
 4. Zadužuje se Predsjednik SDAH da odluku o isključenju iz Stranke Mirsada Pezerovića dostavi istom.
 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik SDAH
Mirsad Srebreniković