Financijsko izvješće za 2013. godinu

Računovodstveni sustav je definiran Zakonom o računovodstvu neprofitnih organizacija (N.N.br.109/2007), a Vlada RH je na sjednici održanoj 17.01.2008. donijela Uredbu o računovodstvu neprofitnih organizaija, koju stranka primjenjuje.
Prema računovodstvenom načelu točnosti, istinosti, pouzdanosti i pojedinačnog iskazivanja pozicija, evidentiraju se poslovni događaji, vode poslovne knjige i sastavljaju financijski izvještaji., temeljem likvidirane dokumentacije dostavljene na knjiženje.
Osnovno knjigovodstveno pravilo je pravilo dvojnog knjigovodstva, a prihodi i rashodi obračunskog razdoblja priznaju se prema nastanku poslovnog događaja.
Poslovne knjige su : knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa, glavna knjiga , knjiga blagajne, knjiga dugorjne imovine, vodi se posebni i saldakonti kupaca i saldakonti dobavljača.
Dugotrajna imovina je u vlasništvu Stranke , iskazana u vlastitom fondu i obračunava se rashod amortizacije po propisanim stopama ispravka vrijednosti dugotrajne imovine.
Primjenom odredbe čl.6.,st.3. Zakona o PDV-u, Stranka demokratske akcije Hrvatske je politička stranka i nije obveznik poreza na dodatnu vrijednost. Stranka nije obveznik ni poreza na dohodak ili dobit.
Stranka nema zaposlenih djelatnika, a za tajnicu i domara obračunavvale su se nakande prema ugovoru o djelu sa pripadajućim davanjima državi ( porezi ) koji se plaćaju, a evidencije i mjesečne i godišnje se predaju poreznoj upravi.

Prihodi i rashodi su planirani.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2013.GODINU

UKUPNO OSTVARENI PRIHODI 92.679,00
UKUPNO OSTVARENI RASHODI 81.908,00
OSTVARENI REZULTATI 10.771,00

STRUKTURA PRIHODA:

1. PRIHODI IZ PRORAČUNA 52.753,00 56,92 %
2. PRIHODI OD NAJMA 9.720,00 10,49 %
3. PRIHODI OD ČLANARINA 0,00 0,00 %
4. PRIHODI OD DONACIJA 20.000,00 21,58 %
5. PRIHODI OD KAMATA 63,00 0,07 %
6. PRIHODI OD TEČAJNIH RAZLIKA 0,00 0,00 %
7. PRIHODI OD REFUNDACIJA 10.143,00 10,94 %
UKUPNO 92.679,00 100,00 %

Prihodi iz Proračuna su najznačajniji i čine 56,92% ukupnih prihoda, slijede prihodi od donacija sa učešćem od 21,58%, te prihodi od najma sa 10,49% učešća u ukupnim prihodima,učešće ostalih prihoda-od refundacija u kupnim prihodima je 10,94%, a prihodi od kamata čine 0,07% ukupnih prihoda. Prihodi iz Proračuna sastoje se od prihoda iz gradskog, općinskog i županijskog proračuna.

STRUKTURA RASHODA:

1. MATERIJALNI RASHODI 71.474,00 87,26 %
2. RASHODI AMORTIZACIJE 8.543,00 10,43 %
3. FINANCIJSKI RASHODI 1.891,00 2,31 %
4. STIPENDIJE 0,00 0,00 %
4.1. DONACIJE 0,00 0,00 %
UKUPNO 81.908,00 100,00 %

U srukturi ukupnih rashoda najznačajjniji su materijalni rashodi sa učešćem od 87,26%, amortizacije sa 10,43%, te financijski rashodi sa 2,31% učešća u strukturi ukupnih rashoda.

1. MATERIJALNI RASHODI

1.1. NAKNADE ČLAN PN 1.314,00
1.2. NAKNADE PN OST.OSOB 2.916,00
1.3. MATERIJAL I ENERGIJA 34.850,00
1.4. USLUGE 31.542,00
1.5. TROŠ.REPREZENTACIJE 522,00
1.8. OSTALI TROŠKOVI 330,00
UKUPNO 71.474,00

2. RASHODI AMORTIZACIJE

2.1. AMORTIZACIJA 8.543,00
UKUPNO 8.543,00

3. FINANCIJSKI RASHODI

3.1. BANKARSKE USL. 1.410,00
TEČAJNE RAZLIKE 0,00
KAMATE 481,00
OSTALI 0,00
UKUPNO 1.891,00

1.1. NAKNADE ČLANOVIMA:

1.1.1. NAKNADE ZA PUTNE TR. 1.314,00
1.1.2. NAKNADE VOLON.I OST. 0,00
UKUPNO 1.314,00

1.1.3. RASHODI MATERIJALA I ENERGIJE

UREDSKI MAT. I OST.MAT 963,00
ENERG.-EL.EN.PLIN,GRIJ. 33.810,00
SITNI INVENTAR 77,00
UKUPNO 34.850,00

1.1.4. RASHODI ZA USLUGE

TEL.MOB.INTENET.POŠTA 12.390,00
TEK.I INVEST.ODRŽAVANJE 0,00
USL. PROMIDŽBE I INFORM. 0,00
KOMUNALNE USLUGE 11.657,00
ZAKUPNINE NAJAMNINE 4.394,00
INTELEKT. I OSOBN.USLUG. 0,00
UGOVORI O DJELU 0,00
HRT PRETPLATA 960,00
GRAFIČKE I FOTO.USL. 0,00
OSTALE USLUGE 2.141,00
USL.ODRŽAV.SERVISI 0,00
UKUPNO 31.542,00

1.1.5. OSTALI RASHODI

REPREZENTACIJA 522,00
UKUPNO 522,00

3.1. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI

BANKARSKE NAKNADE 1.410,00
KAMATE 481,00
OSTALI 0,00
UKUPNO 1.891,00

ANALIZA OSTVARENIH PRIHODA 2013. U ODNOSU NA PRIHODE 2012.GOD.

. 2012 2013 2013/2012 %
1. PRIHODI IZ PRORAČUNA 31.703,00 52.753,00 166,40
2. PRIHODI OD NAJMA 23.010,00 9.720,00 42,24
3. PRIHODI OD ČLANARINA 0,00 0,00 0,00
PRIHODI OD DONACIJA 27.000,00 20.000,00 74,07
4. PRIHODI OD KAMATA 84,00 63,00 75,00
PRIHODI OD TEČAJNIH RAZLIKA 0,00 0,00 0,00
5. OSTALI PRIHODI 1.869,00 10.143,00 542,70
UKUPNO 83.666,00 92.679,00 110,77

Ukupno ostvareni prihodi 2013.god.veći su za 10,77 % u odnosu na prihode 2012.god. i to uglavnom zbog prihoda od refundacija sudaskih troškova i nesto većih prihoda iz proračuna. Prihodi od najma su manji i iznose 42,24%, istih prihodia u 2012.god. prihoda od članarine nije bilo. Prihodi od donacija su manji i iznose 75% prihoda iz 2012.g, a prihodi od kamata manji i iznose 75% istih prihoda u 2012.god. a prihodi od ostalih prihoda iznose 542,70% ostvarenih prihoda u 2012, zači veći su za 442,70%. god.

Preuzmite Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja

ANALIZA OSTVARENIH RASHODA U 2013.GOD. U ODNOSU NA 2012. GOD.

. 2012 2013 2013/2012 %
1. MATERIJALNI RASHODI 77.694,00 71.474,00 91,99
2. RASHODI AMORTIZACIJE 45.869,00 8.543,00 18,62
3. FINANCIJSKI RASHODI 2.086,00 1.891,00 90,65
4. DONACIJE 0,00 0,00 0,00
5. STIPENDIJE 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 125.649,00 81.908,00 65,19

Ukupni rashodi ostvareni u 2013.god. manji su za 34,81% u odnosu na rashode 2012.god. materijalni rashod imanji su za 8,01% u odnosu na 2012.god., rashodi amortizacije iznose 18,62% rashoda iz 2012.god,znači manji su za 81,83%, financijski rashodi iznose 90,65% rashodi iz 2012 i znači manji su za 9,35% , a rashoda za donacije i stipendije u 2013.god. nije bilo.

BILANCA NA DAN 31.12.2013.GODINE

1. IMOVINA 88.298,00
1.1. DUGOTRAJNA IMOVINA 358.644,00
UREDSK,OPR. I NAMJEŠT. 322.130,00
UREĐAJI STROJ. OST.NAJMJNE 36.514,00
1.2. ISPRAVAK VRIJEDNOSTI -338.909,00
ISPRAVAK VRIJEDNOSTI DUG.IMOV. -338.909,00
1.3. FINANCIJSKA IMOVINA 68.563,00
NOVAC U BANCI 25.964,00
BLAGAJNA 11.161,00
ZAJMOVI i POTRAŽIVANJA 13.099,00
POTRAŽIVANJA – izdvojeni račun 0,00
POTRAŽIVANJA OD KUPACA 18.339,00
2. OBVEZE I VLASTITI IZVORI 88.298,00
2.1. OBVEZE ZA MATERIJALNE RASHODE 17.962,00
OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA 14.262,00
OBVEZE PREMA UGOVOR.O DJELU 0,00
OBVEZE ZA POZAJMICE 3.700
2.2. VLASTIT IZVORI 70.336,00
VLSTITI IZVORI 59.565,00
MANJAK PRIHODA 2012. 10.771,00

Imovina je iskazana u iznosu od 88,298 kn , kao i obveze i vlastit izvori Imovina se sastoji od dugotrajne imovine, financijske imovine i potraživanja. Obveze se sastoje od obveza prema dobavljačima, vlstitih izvora i viška prihoda ostvarenog u 2013. godini.

FINANCIJSKI PLAN SDA HRVATSKE ZA 2014. GOD.

PRIHODI:

PRIHODI JEDINICA LOKALNE UPRAVE 36.000,00
ČLANARINE 3.000,00
PRIHODI OD NAJMA PROSTORA 85.500,00
DONACIJE 30.000,00
PRIHODI OD KAMATA 500,00
UKUPNI PLANIRANI PRIHODI 155.000,00

RASHODI:

NAKNADE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA 55.000,00
OSTALE NAKNADE 5.000,00
TROŠKOVI TELEFONA 5.000,00
TROŠKOVI ODRŽAVANJA 5.000,00
TROŠKOVI PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 3.000,00
KOMUNALNE USLUGE 5.000,00
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 25.500,00
OSTALE USLUGE 5.000,00
UREDSKI MATERIJALI I OST.MAT.TROŠK. 5.000,00
REPREZENTACIJA 5.000,00
BANKARSKE USLUGE 1.500,00
DONACIJE 10.000,00
STIPENDIJE 20.000,00
UKUPNI PLANIRANI RASHODI 150.000,00
REZULTAT-VIŠAK PRIHODA 5.000,00

za SDA
Mirsad Srebreniković

Preuzmite Financijsko izvješće za 2013. godinu

Preuzmite Bilancu i izvještaj o prihodima i rashodima za 2013. godinu

Preuzmite Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja