Program rada SDA Hrvatske za 2020. godinu

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE (SDAH) utemeljena je 20. lipnja 1990. godine kao Stranka demokratske akcije Hrvatske – ogranak za Hrvatsku. Od veljače 1992. godine djeluje pod sadašnjim nazivom.

Temeljna načela Stranke su: afirmacija ljudskih i građanskih prava, demokracija, tržišna privreda i privatno poduzetništvo, unapređenje socijalnih prava, ravnopravnost i afirmacija legitimnih prava nacionalnih manjina, afirmacija i zaštita nacionalne samobitnosti i političke zastupljenosti Bošnjaka u Hrvatskoj i njihova integracija u javni život Republike Hrvatske i svih država nastalih raspadom bivše Jugoslavije te ostvarenjem čvrstih veza Bošnjaka u Republici Hrvatskoj s matičnim narodom i državom  Bosnom i Hercegovinom.

SDA Hrvatske prihvaća i razvija tekovine suvremene politike koje uvode Hrvatsku u obitelj europskih demokracija zapadne provenijencije. Djelovanje SDA Hrvatske se oslanja na bogatu višestoljetnu tradiciju nazočnosti bošnjačkog naroda u Hrvatskoj kao i na prirodnu zainteresiranost Hrvatske za razvoj hrvatskog nacionalnog bića u Bosni i Hercegovini.

 SDA Hrvatske se posebno zalaže za sigurnost rada, stvaralaštva, poduzetništva i vlasništva na principima tržišne privrede. SDA Hrvatske poklanja posebnu pažnju na uspostavi dobrih ekonomskih, političkih, kulturnih odnosa s Bosnom i Hercegovinom.

Bogatstvo Hrvatske ogleda se, između ostalog, i u činjenici da su u njoj dom našli i brojni pripadnici manjinskih naroda kao što su Srbi, Bošnjaci, Talijani, Slovenci, Mađari, Česi, Crnogorci, Slovaci itd. Ovu činjenicu valja tretirati kao blagodat i koristiti sve modalitete kojima se nazočnost neke manjinske zajednice koristi kao jedan razvijanje veza s matičnom zemljom.

Manjinski narodi moraju ostati most suradnje između Hrvatske i matične domovine. U tom kontekstu pripadnici bošnjačkoj naroda u Republici Hrvatskoj iskazuju svoj poseban interes za uključivanjem u sve modele gospodarske, kulturne i druge suradnje dviju nezavisnih i susjednih država Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Na istovjetan način ocjenjujemo ulogu drugih manjinskih naroda glede povezanosti s matičnim zemljama.

SDA Hrvatske pozdravlja sve ugovore, sporazume i druge oblike povezanosti kojima se razvija i intenzivira ravnopravna suradnja dviju država.

SDA Hrvatske posebno naglašava prirodnu povezanost dviju država koje, samo zajedničkim i interesnim povezivanjem mogu uključiti se u svjetske i europske integracije.

SDA Hrvatske posebnu pažnju posvećuje pripadnicima bošnjačkog naroda u Republici Hrvatskoj naglašavajući potrebu da im se osigura ravnopravan tretman glede osobnog rada i poduzetništva. Bez solidne ekonomske osnove, naime, ova zajednica neće biti na dužu stazu kadra očuvati svoj kolektivitet. U tom kontekstu SDA Hrvatske će poticati i podržavati sve programe kojima se potiče privatno poduzetništvo pripadnika bošnjačkog naroda u Republici Hrvatskoj. U svojem nastupu će posebnu pažnju usmjeriti na Bosnu i Hercegovinu ali i na međunarodnu zajednicu kako bi se aktualizirao problem opstanka ove zajednice u Hrvatskoj

Osnovni zadaci SDAH u 2020. godini ostaju kao i zadaci za 2019. odnosno, intenzivniji rad po ograncima, te privlačenje novih mladih ljudi i njihovog uključivanja u rad Stranke i preuzimanja određenih dužnosti. Dakle najvažniji zadatak je jačanje uloge ogranaka, odnosno rad na terenu..

U programu rada za 2020.godinu naglašavamo slijedeće zadatke:

  1. OSNAŽIVANJE SDAH OKUPLJANJEM  NOVIH ČLANOVA

Politički   kredibilitet  stranaka na   političkoj sceni  i snagu za  ostvarivanja  ciljeva radi kojih je Stranka  osnovana temelji se  isključivo na izbornim rezultatima.

Izborni rezultat Stranke ovisi o broju glasova koje Stranka osvoji na izborima.

SDAH, s obzirom na brojnost  Bošnjaka, Muslimana (veliko M)  i Hrvata islamske vjeroispovijesti (koji su uglavnom pripadaju tradicijskom-kulturnom krugu  Bošnjaka), ima  veliku potencijalnu biračku bazu te je osnovni imperativ pronaći način kako privući njihovu pažnju i potaknuti ih da izađu na izbore i glasaju za SDAH. 

Prije samog djelovanja animiranja  Bošnjaka i dr. da se učlane (ili barem da glasaju za SDAH)  u SDAH  trebamo unutar Stranke napraviti ozbiljnu analizu koji su to razlozi doveli do trenutnog/trajnog  stanja da Bošnjaci imaju takav odnos nezainteresiranosti i ne povjerenja prema  SDAH usprkos činjenici da su SDA BiH i njen prvi Predsjednik rahmetli Alija Izetbegović duboko ukorijenjeni u svijest  i biće svakog Bošnjaka te neospornoj činjenici da nema nikog drugog na političkoj sceni u Hrvatskoj osim SDAH koji se može i želi  baviti  interesima Bošnjaka  u Hrvatskoj.

Zašto u sredinama gdje SDAH ima npr. 50 članova na izborima SDAH dobije manje glasova nego što ima članova umjesto da dobije 2-3 puta više glasova (član SDAH + 2 člana obitelji).

Zašto se Bošnjaci „mazohistički“, nihilistički odriču svih benefita koje im po Ustavu i Zakonu pripadaju te glasaju za „velike“ stranke ili uopće ne izlaze na izbore a zaobilaze SDAH koja im jedina te benefite može i želi ostvariti. 

Koji su razlozi da Bošnjaci tako uporno rade u korist svoje štete?

Predlažemo da se određenim metodama, od neposrednog  razgovora,  putem anketa i sl.  unutar  bošnjačkog korpusa  utvrditi kako Bošnjaci percipiraju SDAH,  koji su razlozi takve percepcije, zašto mu ne ukazuju svoje povjerenje, što ih smeta, čuti njihove prijedloge, te proraditi na otklanjanju uzroka.

Osnovni a vjerojatno i jedini model djelovanja na potencijalnu biračku bazu SDAH je razvijanje svijesti kod  Bošnjačkog korpusa u RH  da jedini politički subjekt oko kojeg se Bošnjaci,  Muslimani (M) i Hrvati islamske vjeroispovijesti mogu okupiti, politički artikulirati, zaštititi, ostvarivati Ustavna i zakonska prava koja im pripadaju a koja netko samo treba tražiti u njihovo ime   je SDAH .

 Jasno im ukazati što sve gube i propuštaju ako svoj glas daju nekoj od „velikih“ stranaka umjesto za SDAH te da se to odražava na njihov svakodnevni život.

Kako riješiti problem?

Čelni ljudi po ograncima trebaju organizirati rad i susrete s ljudima na terenu te ih upoznati sa svim gore navedenim i inzistirati na snažnoj aktivnosti a ne da sve ostane samo na riječima.    

Udobrovoljiti ugledne/poznate  članove bošnjačkog korpusa, predstavnike  bošnjačkih asocijacija u RH da pristupe SDAH makar na simboličkoj razini bez aktivnog bavljenja politikom, bošnjačke Uleme da pomognu u ideji okupljanja te educiranja Bošnjaka u svojoj okolini sa kojima se susreću.

Računati na njihovo „politika me ne zanima“ ali im objasniti  važnost ideje i njihovu odgovornost, kao istaknutih i uglednih članova bošnjačke zajednice u Hrvatskoj  , da pomognu  jer prvaci/elita  nekog manjinskog naroda, htjeli-ne htjeli,  imaju uzvišenu obvezu raditi na boljitku pripadnika svog naroda i zajednice.

Računati da postoji mogućnost da će  neki od čelnika bošnjačkih asocijacija jačanje SDAH i pretvaranje SDAH u kohezivni faktor svih Bošnjaka u Hrvatskoj doživjeti kao njihovo marginaliziranje i gubitak utjecaja, što je netočno, te sa svima treba obaviti razgovore i upoznati ih sa činjenicama i ukazati im da asocijacije koje vode i oni kao njihovi predstavnici od toga mogu samo imati koristi.

Po potrebi predstavnike bošnjačkih asocijacija  uključiti  u stranačka tijela tako da se osjete da su dio ovog, za Bošnjake, projekta od krucijalne važnosti.

Moramo biti svjesni da je zadobivanja povjerenja bošnjačkog korpusa vrlo složen proces koji nije moguće izvesti na horuk-preko noći nego traži  ozbiljan angažman te da će se ozbiljniji rezultati  početi nazirati u roku 2-5 godina.

Ostvarenje  kvalitetnih pomaka u ovom projektu  ne može „pasti na leđa“ par ljudi već je  neophodno  da se velik broj ljudi ozbiljno uhvati posla te se  napravi ozbiljna strategija koja bi se artikulirala kroz akte Stranke (pravilnik i sl.)  u smjeru ostvarivanja ovog cilja sa jasno naznačenim zadacima, osobama, rokovima i željenim rezultatima, periodičnim  nadzorom da li se ispunjavaju preuzeti zadaci, rezultatima kroz određeni vremenski period i sl. Sa gore navedenom temom usko je povezano:

  1. AKTIVNOSTI OGRANAKA I REGISTRACIJA ČLANSTVA

Analizirati rad svih ogranaka i utvrditi smjernice njihovih aktivnosti. Utvrditi plan aktivnosti rada po pojedinim ograncima, i odrediti nosioce tih aktivnosti. Temeljem tih aktivnosti formirat nove ogranke u mjestima u kojima Stranka nema ogranaka ili je rad ogranaka u stagniranju. Nastaviti s aktivnostima na obnovi članstva SDA Hrvatske po jedinstvenom registru koji će se voditi u  Središnjici  stranke. Unapređenje  članarine za članstvo.

Održati Skupštine Stranke po ograncima i izvršiti ponovan izbor organ pojedinih ogranaka koji  svojim radom nisu opravdali ukazano povjerenje ili su tijela ogranaka odlukom organa Stranke raspuštena.

  1. JAČANJE VEZE SA SVIM BOŠNJAČKIM ASOCIJACIJAMA

Sa svim bošnjačkim asocijacijama koje za to izraze spremnost osnažiti suradnju. Prisustvovati aktivnostima koje one organiziraju, pozivati ih na naše manifestacije.  Raditi na utvrđivanju  zajedničke  platforme koja bi obuhvaćala sva bitna pitanja zajedničkog rada i djelovanja  a sve u cilju ostvarivanja što boljeg položaja Bošnjaka u RH. Uspješnu suradnju i dogovorno djelovanja svih naših asocijacija je i preduvjet našeg političkog rada. Taj odnos trebao bi se definirat jednim zajedničkim dokumentom (platformom) čiji sadržaj bi obuhvatio sva bitna pitanja zajedničkog rada i djelovanja.

  1. PRIPREMA ZA PARLAMENTARNE IZBORE U DRUGOJ POLOVICI

Do idućih parlamentarnih izbora je nešto manje od godinu dana i  u 2020.  godini nas čeka veliki posao po tom pitanju ukoliko želimo ostvariti povoljan rezultat  za SDAH.

Parlamentarni izbori za SDAH i Bošnjake imaju veliku važnost jer se biraju u Sabor i predstavnici nacionalnih manjina odnosno predstavnik Bošnjaka.

Na lokalnoj razini Bošnjaci su zastupljeni u određenim općinama, gradovima i Županijama ali naša je ambicija i realno je za očekivati da polučimo dobar rezultat kojim bi Bošnjaci bili zastupljeni i u Saboru R Hrvatske. Mislimo da su ovi izbori prilika da podignemo razinu naše političke kulture, da zbijemo redove i vratimo povjerenje  u SDA, stranku koja se prvenstveno brine za očuvanje i ravnopravnost bošnjačkog naroda.     

Što bolje obavimo zadatke  pod  gore navedenim  točkama  1,2 i 3  za  očekivati je da ćemo ostvariti bolji rezultat na parlamentarnim  izborima 2020.

Glavni teret u izbornoj kampanji na  izborima će podnijeti ogranci SDAH a središnjica stranke  će ograncima pružiti svu potrebnu i raspoloživu pomoć.

  1.  PREDSJEDNIŠTVO I GLAVNI ODBOR

Tijekom 2020 godine se planira održati 4. (po potrebi i više) sjednice Predsjedništva i 1. sjednice Glavnog odbora.

Prema financijskim mogućnostima planira se posjeta SDA Hrvatske, SDA  BiH u  Sarajevu, gdje bi se razmijenila iskustva te dogovorile eventualno zajedničke aktivnosti.

Poduzimati i druge aktivnosti koje nametne svakodnevnica sa kojom ćemo se tijekom 2019. godine susretati.

Zagreb,   21.12.2019.

Mirsad  Srebreniković,
predsjednik