Odluka o isključenju iz Stranke Senada Duraković

Predsjedništvo SDAH donijelo je dana 16. prosinca 2018. godine sljedeću:

Odluku

o isključenju iz Stranke Senada Duraković

  1. Isključuje se iz članstva SDAH Senada Duraković zbog kršenja Statuta,
    neaktivnosti i djelovanja u suprotnosti od politike, Programa i drugih akata organa Stranke, te rušenja ugleda Stranke.
  2. Nepoštivanja odluka Stranke i organa SDAH, vezano na Odluku Predsjedništva SDAH o sazivanju sjednice Glavnog odbora stranke za 2.09.2018., kao i ignoriranje Odluke Predsjedništva Stranke od 12.08.2018. o raspuštanju ogranka SDAH Rijeka, te odbijanja da povjereniku preda dokumentaciju Ogranka, odnosno izvrši primopredaju u skladu s odlukama Stranke.
  3. Opstruiranja u rada Predsjednika i Predsjedništva Stranke te istupanje mimo dogovora sa istima.
  4. Zadužuje se Predsjednik SDAH da odluku o isključenju iz Stranke
    Senada Durakovića dostavi i ogranku SDAH Rijeka.
  5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik SDAH
Mirsad Srebreniković