Financijski plan SDA Hrvatske za 2018. godinu

 

PRIHODI:
3512/3513 PRIHODI JEDINICA LOKALNE UPRAVE 30.000,00
3211 ČLANARINE 0,00
3421 PRIHODI OD NAJMA PROSTORA 169.000,00
3551 DONACIJE 0,00
3413 PRIHODI OD KAMATA 50,00
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI: 199.050,00
RASHODI:
4242 NAKNADA PUTNIH TROŠKOVA ČLANOVA 16.000,00
4243 NAKNADE OSTALIH TROŠKOVA 5.000,00
4251 TROŠKOVI TELEFONA, POŠTE, PRIJEVOZA 16.000,00
4259 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAV. 6.000,00
4253 TROŠKOVI PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 5.000,00
4254 KOMUNALNE USLUGE 8.500,00
4255 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 17.900,00
4257 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55.000,00
4259 OSTALE USLUGE 3.000,00
4261 UREDSKI MATERIJAL I OST.MAT.TROŠKOVI 5.000,00
4263 ENERGIJA 26.000,00
4264 SITNI INVENTAR 2.000,00
4291 PREMIJE OSIGURANJA 2.000,00
4292 REPREZENTACIJA 15.000,00
4295 OSTALI NESPOMENUTI MAT. RASHODI 500,00
4300 TROŠAK AMORTIZACIJE 3.000,00
4431 BANKARSKE USLUGE 1.500,00
4511 DONACIJE 5.000,00
4512 STIPENDIJE 5.000,00
UKUPNI PLANIRANI RASHODI: 197.400,00
REZULTAT-VIŠAK PRIHODA: 1.650,00

 

MIRSAD SREBRENIKOVIĆ
PREDSJEDNIK

Financijski plan SDAH za 2018. godinu u PDF formatu možete preuzeti ovdje.