Financijsko izvješće za 2014. godinu

Računovodstveni sustav je definiran Zakonom o računovodstvu neprofitnih organizacija.
Prema računovodstvenom načelu točnosti, istinosti, pouzdanosti i pojedinačnog iskazivanja pozicija, evidentiraju se poslovni događaji, vode poslovne knjige i sastavljaju financijski izvještaji, temeljem likvidirane dokumentacije dostavljene na knjiženje.
Osnovno knjigovodstveno pravilo je pravilo dvojnog knjigovodstva, a prihodi i rashodi obračunskog razdoblja priznaju se prema nastanku poslovnog događaja.
Poslovne knjige su : knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa, glavna knjiga, knjiga blagajne, knjiga dugotrajne imovine, a još se posebno vodi i saldakonti kupaca i saldakonti dobavljača.
Dugotrajna imovina je u vlasništvu Stranke.
Obračunava se rashod amortizacije po propisanim stopama ispravka vrijednosti dugotrajne imovine.
Stranka demokratske akcije Hrvatske nije u sustavu PDV-a tj.nije obveznik poreza na dodatnu vrijednost.
Stranka nije obveznik ni poreza na dohodak ili dobit.
Stranka nema zaposlenih djelatnika.

Prihodi i rashodi su planirani.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014. GODINU

UKUPNO OSTVARENI PRIHODI 196.854,00
UKUPNO OSTVARENI RASHODI  217.695,00
OSTVARENI REZULTATI (MANJAK PRIHODA) -20.841,00

STRUKTURA PRIHODA:

1. PRIHODI IZ PRORAČUNA 40.584,00 20,62 %
2. PRIHODI OD NAJMA I PREFAKT. REŽ. TR. 146.406,00 74,37 %
3. PRIHODI OD ČLANARINA 0,00 0,00 %
4. PRIHODI OD DONACIJA 4.500,00 2,29 %
5. PRIHODI OD KAMATA 38,00 0,02 %
6. PRIHODI OD TEČAJNIH RAZLIKA 0,00 0,00 %
7. PRIHODI OSTALI – USKLADE – OTPISI 5.326,00 2,71 %
UKUPNO 196.854,00 100,00 %

Prihodi iz Proračuna čine 20,62% ukupnih prihoda, prihodi od najma i prefakturiranih režijskih troškova čine 74,37% ukupnih prihoda, prihodi od donacija čine 2,29% ukupnih prihoda, prihodi
od kamata čine 0,02% ukupnih prihoda i ostali prihodi-prihodi od usklada i otpisa obveza čine 2,71% ukupnih prihoda.

Prihodi iz Proračuna sastoje se od prihoda iz gradskog, općinskog i županijskog proračuna. Prihodi od najma i prefakturiranih režijskih troškova su trenutno glavni izvor financiranja stranke a sastoje se od najma prostora u zgradi i prefakturiranih mjesečnih režijskih troškova kupcima. Prihodi od kamata su kamate na depozite po viđenju na poslovnom računu, a prihode od usklada čine usklade-otpisi obveza s dobavljačima.

STRUKTURA RASHODA:

1. MATERIJALNI RASHODI  206.187,00 94,71 %
2. RASHODI AMORTIZACIJE  9.035,00 4,15 %
3. FINANCIJSKI RASHODI  2.473,00 1,14 %
4. STIPENDIJE 0,00 0,00 %
4.1. DONACIJE 0,00 0,00 %
UKUPNO  217.695,00 100,00 %

U strukturi ukupnih rashoda materijalni rashodi čine 94,71% ukupnih rashoda, rashod amortizacije čini 4,15%, te financijski rashodi čine 1,14% ukupnih rashoda.

1. MATERIJALNI RASHODI

1.1. NAKNADE ČLAN PN 6.493,00
1.2. NAKNADE PN OST.OSOB 0,00
1.3. MATERIJAL I ENERGIJA 44.241,00
1.4. USLUGE 131.272,00
1.5. TROŠ.REPREZENTACIJE 23.769,00
1.8. OSTALI TROŠKOVI 412,00
UKUPNO 206.187,00

2. RASHODI AMORTIZACIJE

2.1. AMORTIZACIJA 9.035,00
UKUPNO 9.035,00

3. FINANCIJSKI RASHODI

3.1. BANKARSKE USL. 1.594,00
TEČAJNE RAZLIKE 0,00
KAMATE 56,00
OSTALI 823,00
UKUPNO 2.473,00

1.1. NAKNADE ČLANOVIMA:

1.1.1. NAKNADE ZA PUTNE TR. 6.493,00
1.1.2. NAKNADE VOLON.I OST. 0,00
UKUPNO 6.493,00

1.1.3. RASHODI MATERIJALA I ENERGIJE

UREDSKI MAT. I OST.MAT 3.645,00
ENERG.-EL.EN.PLIN,GRIJ. 37.528,00
SITNI INVENTAR 3.068,00
UKUPNO 44.241,00

1.1.4. RASHODI ZA USLUGE

TEL.MOB.INTENET.POŠTA 15.622,00
TEK.I INVEST.ODRŽAVANJE 200,00
USL. PROMIDŽBE I INFORM. 0,00
KOMUNALNE USLUGE 8.458,00
ZAKUPNINE NAJAMNINE 5.265,00
INTELEKT. KNJIGOV. USLUGE 12.500,00
ODVJETNIČKE I JAVNOBILJ. USLUGE 6.417,00
UGOVORI O DJELU – BRUTO 39.007,00
HRT PRETPLATA 960,00
USLUGA ČIŠĆENJA 832
USLUGA GEODETSKOG SNIMANJA 3.750,00
ELABORAT ZA LEGALIZACIJU OBJEKTA 23.625,00
USLUGA POSREDOVANJA 12.434,00
USLUGE ODRŽAVANJA, SERVISI 2.202,00
UKUPNO 131.272,00

1.1.5. OSTALI RASHODI

REPREZENTACIJA 23.769,00
UKUPNO 23.769,00

1.1.5. OSTALI RASHODI

CVIJEĆE I SL. 412,00
UKUPNO 412,00

3.1. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI

BANKARSKE NAKNADE 1.594,00
KAMATE 56,00
OSTALI 823,00
UKUPNO 2.473,00

Za poslovanje Stranke 2014.god.značajan je rashod za geodeotsko snimanje (3.750.00 kn), izradu elaborata za legalizaciju objekta (23.625,00 kn) kao i posredovanje (12.434,00 kn) što je bio neophodan rashod, ali neuobičajen, te je uzrokovao manjak prihoda u 2014.godini. Isto tako su veći rashodi za intelektualne usluge i ugovore o djelu, kojih u prethodnoj godini nije bilo, a značajan je rashod i podmirenje obveza-dugovanja ranijih razdoblja.

ANALIZA OSTVARENIH PRIHODA 2014. U ODNOSU NA PRIHODE 2013. GOD.

. 2014 2013 2014/2013 %
1. PRIHODI IZ PRORAČUNA 40.584,00 52.753,00 76,93
2. PRIHODI OD NAJMA 146.406,00 9.720,00 1506,23
3. PRIHODI OD ČLANARINA 0,00 0,00 0,00
PRIHODI OD DONACIJA 4.500,00 20.000,00 22,50
4. PRIHODI OD KAMATA 38,00 63,00 60,32
PRIHODI OD TEČAJNIH RAZLIKA 0,00 0,00 0,00
5. OSTALI PRIHODI 5.326,00 10.143,00 52,51
UKUPNO 196.854,00 92.679,00 212,40

Ukupno ostvareni prihodi 2014.god.veći su u odnosu na prihode 2013.god. Iznose 212,40% i to uglavnom zbog prihoda od najma prostora i prefakturiranih režijskih troškova kupcima koji u odnosu na 2013. god. iznose 1506,23 %. Prihodi iz Proračuna su manji nego li 2013. god. i iznose 76,93% ostvarenih prihoda u 2013. Prihodi od donacija građana su manji i iznose 22,50% istih prihoda iz 2013. god. i prihodi od kamata su manji i iznose 60,32% istih prihoda u 2013. god. a ostali prihoda iznose 52,51% ostvarenih prihoda u 2013. god.

Preuzmite Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja

ANALIZA OSTVARENIH RASHODA U 2014. GOD. U ODNOSU NA 2013. GOD.

. 2014 2013 2014/2013 %
1. MATERIJALNI RASHODI 206.187,00 71.474,00 288,48
2. RASHODI AMORTIZACIJE 9.035,00 8.543,00 105,76
3. FINANCIJSKI RASHODI 2.473,00 1.891,00 130,78
4. DONACIJE 0,00 0,00 0,00
5. STIPENDIJE 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 217.695,00 81.908,00 265,78

Ukupni rashodi ostvareni u 2014.god. veći su u odnosu na rashode 2013. god. i iznose 265,78% ostvarnih rashoda 2013. god. Materijalni rashodi veći su u odnosu na 2013. god. i iznose 288,48% ostvarenih istih rashoda 2013. god. Rashodi amortizacije isto su nešto veći u odnosu na iste rashode 2013. god. i iznose 105,76% rashoda iz 2013. god.
Financijski rashodi isto su veći i iznose 130,78% istih rashoda 2013.god. Kao što je već naglašeno, značajno povećanje materijalnih rashoda čine rashodi za intelektualne usluge i ugovore o djelu, izmirenje dugovanja ranijih razdoblja, kao i geodetska snimanja, izrada elaborata za legalizaciju objekta, te usluge posredovanja, što inače nisu uobičajeni troškovi Stranke, ali pošto ranije nisu bila riješena ta pitanja u 2014. god. bilo ih je neophodno riješiti, tj. pokrenuti postupke oko rješavanja.

BILANCA NA DAN 31.12.2014. GODINE

1. IMOVINA 67.353,00
1.1. DUGOTRAJNA IMOVINA 369.001,00
UREDSK,OPR. I NAMJEŠT. 332.432,00
UREĐAJI STROJ. OST.NAJMJNE 36.569,00
1.2. ISPRAVAK VRIJEDNOSTI -347.942,00
ISPRAVAK VRIJEDNOSTI DUG.IMOV. -347.942,00
1.3. FINANCIJSKA IMOVINA 46.294,00
NOVAC U BANCI 12.041,00
BLAGAJNA 486,00
ZAJMOVI I POTRAŽIVANJA 13.099,00
POTRAŽIVANJA – izdvojeni račun 0,00
POTRAŽIVANJA OD KUPACA 20.668,00
1.4. NEFINANCIJSKA IMOVINA 21.059,00
2. OBVEZE I VLASTITI IZVORI 67.353,00
2.1. OBVEZE ZA MATERIJALNE RASHODE 17.858,00
OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA 16.858,00
OBVEZE PREMA UGOVOR.O DJELU 0,00
OBVEZE ZA POZAJMICE 1.000
2.2. VLASTIT IZVORI 49.495,00
VLSTITI IZVORI (preneseni višak prihoda ranijih razdoblja) 70.336,00
MANJAK PRIHODA 2014. -20.841,00

Imovina je iskazana u iznosu od 67.353 kn, kao i obveze i vlastit izvori. Imovina se sastoji od dugotrajne imovine, financijske imovine i potraživanja. Obveze se sastoje od obveza prema dobavljačima, vlstitih izvora i manjka prihoda ostvarenog u 2014. godini. Vanbilančno se vodi zgrada i obveze za zgradu, jer postupak još nije gotov.

FINANCIJSKI PLAN SDA HRVATSKE ZA 2015. GOD.

PRIHODI:

PRIHODI JEDINICA LOKALNE UPRAVE 40.000,00
ČLANARINE 5.000,00
PRIHODI OD NAJMA PROSTORA 146.000,00
DONACIJE 30.000,00
PRIHODI OD KAMATA 500,00
PREDIZBORNA KAMPANJA 60.000,00
UKUPNI PLANIRANI PRIHODI 281.500,00

RASHODI:

NAKNADE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA 30.000,00
OSTALE NAKNADE 10.000,00
TROŠKOVI TELEFONA 15.000,00
TROŠKOVI ODRŽAVANJA 10.500,00
TROŠKOVI PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 15.000,00
TROŠKOVI ENERGIJE 42.000,00
KOMUNALNE USLUGE 12.000,00
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 40.000,00
OSTALE USLUGE 10.000,00
UREDSKI MATERIJALI I OST.MAT.TROŠK. 6.500,00
REPREZENTACIJA 25.000,00
BANKARSKE USLUGE 1.500,00
DONACIJE 10.000,00
STIPENDIJE 10.000,00
UKUPNI PLANIRANI RASHODI 271.500,00
REZULTAT-VIŠAK PRIHODA 10.000,00

za SDA
Mirsad Srebreniković

Preuzmite Program rada SDAH za 2014. godinu

Preuzmite Financijski plan SDAH za 2014. godinu

Preuzmite Financijsko izvješće za 2014. godinu

Preuzmite Bilancu i izvještaj o prihodima i rashodima za 2014. godinu

Preuzmite Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja

Preuzmite Program rada SDAH za 2015. godinu